Pravni izvor – Republika Hrvatska

 • Zakon o državnom inspektoratu  (NN br. 115/18)
 • Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18)
 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN br. 62/19)
 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN br. 113/19)
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN br. 38/19)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br. 54/19
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023. godine (NN br. 16/19)
 • Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023. godine (NN br. 21/19)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NN br. 26/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (NN br. 54/19)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (NN br. 20/17, 109/18, 119/18)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NN br. 115/19)
 • Pravilnik o medu (NN br. 53/15, 47/17)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod (NN br. 38/19)
 • Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16, 49/17)
 • Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (NN br. 80/19)
 • Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 107/15, 136/15)
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN br. 91/19)
 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16)
 • Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN br. 24/16, 16/17)
 • Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (NN br. 81/16)
 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (NN br. 113/16, 8/18)
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (NN 21/19, 53/19)
 • Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 24/17, 28/17-ispravak)
 • Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (NN 24/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN br. 27/17, 29/18)
 • Pravilnik o mesnim proizvodima (NN br. 62/18)
 • Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 98/19)
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (NN br. 64/17)
 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (NN br. 69/17, 79/17)
 • Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN br. 72/17)
 • Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN br. 137/12 i 59/14)
 • Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (NN br. 127/13)
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (NN br. 145/13)
 • Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 (NN br. 43/14)
 • Pravilnik o razvrstavanju i  označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN br. 71/18)
 • Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN br. 111/14, 21/17)
 • Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca (NN br. 128/14)
 • Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (NN br. 80/19)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN br. 85/19)
 • Pravilnik o voćnim đemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN br. 84/19)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (NN br. 70/09)
 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN br. 73/05)
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom mlijeku) i mlijeku u prahu (NN 80/07, 34/11)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (NN br. 112/09)
 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN br. 39/09, 144/10)
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN br. 81/10)
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/13)
 • Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN br. 73/05,3 69/08, 141/13)
 • Pravilnik o smrznutim desertima (NN br. 20/09, 141/13)
 • Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN br. 20/09, 141/13)
 • Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN br. 122/09, 141/13)
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN br. 41/12, 70/13, 141/13)
 • Pravilnik o soli (NN br. 89/11, 141/13)
 • Pravilnik o pivu (NN br. 142/11, 141/13)
 • Pravilnik o kakvoći jaja (NN br. 115/06, 69/07, 76/08)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19)
 • Pravilnik o agrotehničkim mjerama (NN br. 22/19)
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN br. 71/19)
 • Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (NN 79/09, 124/11, 32/19)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje (NN br. 55/14)
 • Zakon o duhanu (NN br. 69/99, 14/14, 32/19)
 • Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (NN br. 69/06)
 • Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN br. 163/03, 40/07, 81/13, 14/14, 32/19)
 • Pravilnik o mineralnim gnojivima (NN br. 60/07)
 • Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva (NN br. 61/07)
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 7/13)
 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 60/17)
 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (NN br. 133/06, 67/10, 30/11, 77/13)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (NN br. 72/07, 25/17)
 • Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala (NN br. 126/07, 24/17)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (NN br. 126/07, 20/13, 123/16)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (NN br. 129/07, 2/09, 135/09, 82/18)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (NN br. 129/07, 78/10, 31/13, 23/17, 112/18)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14, 36/15, 84/816)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (NN br. 129/07, 103/125, 23/17)
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (NN br. 29/08, 21/09, 37/09, 24/17)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena (NN br. 99/08)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN br. 83/09, 31/13, 61/16, 111/18)
 • Pravilnik o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta (NN br. 98/09, 77/13, 118/16)
 • Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (NN br. 144/09, 30/11, 50/11)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (NN br. 105/10, 40/14, 84/16)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN br. 43/13, 40/14)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (NN br. 61/14)
 • Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (NN br. 68/16, 126/17)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (NN br. 9/17)
 • Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN  br. 155/13)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 70/05, 137/09, 28/13,  47/14, 15/18, 115/18)
 • Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/14, 115/18)
 • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/14)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN br. 80/13, 32/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 80/13, 115/18)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 77/08)
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13, 14/14, 56/15, 32/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN br. 148/13)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13, 115/18)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 74/18, 156/08, 89/10)
 • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN br. 84/15)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)
 • Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (NN br. 18/12, 57/16, 39/19)
 • Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN br. 13/19)
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14, 56/16, 32/19)
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14)
 • Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani (NN br. 79/17)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13, 47/14, 114/18)
 • Zakon o vinu (NN br. 32/19)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12)
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN br. 142/13, 49/14)
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN br. 79/17)
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN br. 102/04, 64/05)
 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (NN br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14, 1/15)
 • Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN  br. 74/12, 80/12-ispravak, 48/13, 159/13)
 • Pravilnik o proizvodnji vina (NN br. 2/05, 137/08, 48/14)
 • Pravilnik o Upisniku destilatera (NN. br. 137/05, 75/07)
 • Pravilnik o voćnim vinima (NN br. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13)
 • Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (NN br. 71/08, 121/14)
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN br. 142/13, 49/14)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)
 • Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN br. 53/14)
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (NN br.  114/10)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN br. 141/10, 31/11, 78/11, 120/12)
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN br. 79/17)
 • Pravilnik o službenim kontrolama grožđda, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (NN br. 28/18)
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN  br. 115/18)
 • Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja (NN br. 84/19)
 • Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN br. 18/08, 29/13, 42/13, 65/14)
 • Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN br. 123/09)
 • Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN br. 19/15)
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18, 32/19)
 • Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN  br. 62/19)
 • Zakon o vodama (NN br. 66/19)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN br. 130/12)
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 7/13)
 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 60/17)
 • Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009  o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktive Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ, SL L 309, 24.11.2009.
 • Uredba Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 11/07/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označavanje sredstava za zaštitu bilja, SL L 155, 11.6.2011.
 • Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, SL L 169, 25.6.2019
 • Direktiva 1999/45/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka, SL L 200, 30.7.1999.
 • Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, SL L 70, 16.3.2005.
 • Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisima o zdravlju i dobrobiti životinja, SL L 165, 30.4.2004.
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ, SL L 95, 7.4.2017.
 • Uredba (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006 o najvećim dopuštenim količinama kontaminanata u hrani sa svim izmjenama i dopunama, SL L 364, 20.12.2006.
 • Uredba (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006.  kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe obavljanja službenih kontrola razina mikotoksina u hrani sa svim izmjenama i dopunama, SL L 70, 9.3.2006.
 • Uredba (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006 kojom se utvrđuju metode uzimanja i analize za potrebe vršenja službenih kontrola razina nitrata u određenim prehrambenim proizvodima sa svim izmjenama i dopunama, SL L 364, 20.12.2006.
 • Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, SL L 139, 30.4.2004.
 • Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa svim izmjenama i dopunama, SL L 338, 22.12.2005.
 • Uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica,  SL L 68, 12.3.2013.
 • Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 68, 12.3.2013.
 • Uredba Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica sa svim izmjenama i dopunama, SL L 68, 12.3.2013.
 • Uredba Komisije (EU) br. 704/2014 оd 25. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica, SL L 186, 26.6.2014.
 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim izmjenama i dopunama, SL L 31, 1.2.2002.
 • Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje, SL L 35, 8.2.2005.
 • Uredba Komisije (EU) br. 16/2011 od 10. siječnja 2011. o provedbenim mjerama za Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje,  SL L 6, 11.1.2011.
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007.o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91, SL L 189, 20.7.2007.
 • Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu, SL L 250, 18.9.2008.