On-line prijave

Inspekcijski nadzor inspektor rada pokreće po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano posebnim zakonom.
Zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci o prijavitelju (ime i prezime te adresa stanovanja), a kojima se ukazuje na postupanja protivna propisima mogu se koristiti kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora.
Prijavu možete podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili telefonom (napominjemo da telefonom ne možete prijaviti povredu prava za utvrđivanje koje je bitna pisana i potpisana prijava), možete je tijekom uredovnog radnog vremena predati u pisarnici Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave Državnog inspektorata, ili je možete osobno predati dežurnom inspektoru rada.

Ako želite podnijeti online prijavu kliknite na izbornik Prijava.

Iako kao podnositelj predstavke niste dužni navesti podatke o svom identitetu, ako želite biti pisano obaviješteni o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama, u predstavci navedite svoje ime, prezime i adresu (mjesto, ulica i kućni broj) ili ime i prezime i adresu svog opunomoćenika.
Inspektor rada dužan je u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke. Iznimno od toga, inspektor odnosno drugi državni službenik nije dužan čuvati identitet podnositelja predstavke koji sudjeluje u postupku kao zainteresirana osoba radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ako to po prirodi stvari nije moguće ili je tako propisano posebnim zakonom.