Uputa prijaviteljima

 1. Građevinski inspektori inspekcijske nadzore provode po službenoj dužnosti, a ne po prijavama.
 2. Građevinski inspektori inspekcijske nadzore provode prema mjesečnim planovima rada.
 3. Mjesečni planovi rada prema propisanim prioritetima građevinske inspekcije za planiranje i obavljanje inspekcijskih nadzora.
 4. Prijava mogućeg nezakonitog građenja može se podnijeti
  1. poštom
  2. osobno u bilo kojem uredu Državnog inspektorata na području Republike Hrvatske
   1. na obrascu prijave koja se popunjava i predaje u pisarnicu ili
   2. na zapisnik dežurnom građevinskom inspektoru
  3. prijavom na web stranici Državnog inspektorata https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
 5. Informacije o mogućem nezakonitom građenju mogu se dojaviti telefonski.
 6. Podnesena prijava mogućeg nezakonitog građenja ne znači da će inspekcijski nadzor iz nadležnosti građevinske inspekcije biti obavljen.
 7. Prijava sadrži ime i prezime i adresu stanovanja prijavitelja.
 8. Građevinski inspektor u obavljanju inspekcijskih poslova čuva identitet podnositelja prijave.
 9. Ako građevinski inspektor obavi inspekcijski nadzor, podnositelja prijave mogućeg nezakonitog građenja obavijestit će o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, samo ako podnositelj prijave navede ime i prezime i adresu stanovanja.
 10. Građevinski inspektor poznatom podnositelju prijave ne dostavlja nikakve druge obavijesti nakon što mu dostavi obavijest
  1. o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama ili
  2. obavijest da u provedbi inspekcijskog nadzora nisu utvrđene povrede propisa iz nadležnosti građevinske inspekcije.
 11. Za moguće nezakonito građenje na pojedinačnoj lokaciji podnosi se jedna prijava. Ako se prijava podnese u nekom od područnih ureda Državnog inspektorata, ista se ne podnosi i u Središnjem uredu Državnog inspektorata. Ako se prijava podnese u Središnjem uredu Državnog inspektorata, ista se ne podnosi i u nekom od područnih ureda Državnog inspektorata.
 12. Podnositeljima prijave ne daju se podaci o:
  1. imenu i prezimenu građevinskog inspektora kojemu je prijava raspoređena u rad
  2. datumu obavljanja inspekcijskog nadzora
  3. tijeku inspekcijskog nadzora
  4. radnjama koje građevinski inspektor poduzima nakon što je utvrdio povredu propisa i poduzeo propisanu mjeru.
 13. Požurnice ne utječu na planiranje obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti građevinske inspekcije.
 14. Podnesena prijava ne može se povući.
 15. Ako se inspekcijski nadzor provodi povodom prijave to ne znači da će se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrđivati samo činjenice ili podaci navedeni u prijavi, jer se inspekcijski nadzor provodi po službenoj dužnosti.
 16. Podnesena prijava ne štiti prijavitelja od provedbe inspekcijskog nadzora na nekretnini prijavitelja.