21. Sektor za nadzor zaštite prirode

Inspekcija zaštite prirode djeluje unutar Sektora za nadzor zaštite prirode.

Sektor je nadležan za obavljanje inspekcijskih i drugih stručnih poslova koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području: zaštite prirode; prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima; genetski modificiranih organizama u dijelu kojim se uređuju slučajevi namjernog uvođenja GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište; prekograničnog prijenosa GMO-a u dijelu koji se odnosi na postupanje izvoznika; mjere usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u uniji u dijelu kojim se uređuju genetski resursi divljih vrsta biljaka, životinja, gljiva, algi i mikroorganizama te genetski resursi patogena te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih inspekcijskim nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; surađuje s inspekcijskim službama drugih država; obavlja inspekcijski nadzor na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom inspekcijskom nadzoru sa drugim inspekcijama i službama, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s drugim inspekcijama, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora zaštite prirode; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.


U Sektoru za nadzor zaštite prirode ustrojene su dvije službe:
  • Služba nadzora kopnenih ekosustava
  • Služba nadzora morskih ekosustava