7. Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe

Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe obavlja inspekcijske nadzore odnosno službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe sa svrhom zaštite ljudskog zdravlja provedbom zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje:
 • sigurnost i higijena hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane
 • GMO, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO
 • ograničena uporaba GMO-a
 • zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju
 • proizvodnja i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
 • uvoz hrane u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i vode za ljudsku potrošnju radi prerade, dorade ili stavljanja na tržište
 • uvoz predmeta opće uporabe radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište
 • uvoz proizvoda koji sadrže GMO i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a u skladu s propisima kojima je uređen GMO
 • nadzor nad osobama, njihovim stvarima i prijevoznim sredstvima u prometu preko državne granice, a radi zaštite zdravlja ljudi od unošenja i širenja zaraznih bolesti
 • provođenje monitoringa ostataka pesticida i ostalih monitoringa vezanih uz službene kontrole u području sigurnosti hrane
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

Kontakt e-mail: sanitarna.hrana.pou@dirh.hr