Pravni izvori – poljoprivredna inspekcija Republika Hrvatska

Pravni izvori - Republika Hrvatska

 • Zakon o državnom inspektoratu  (NN br. 115/18)

 • Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18  i 42/20)

 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN br. 62/19 i 91/20)

 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN br. 113/19)

 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN br. 38/19)

 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br. 54/19)

 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023. godine (NN br. 16/19, i 112/20 )

 • Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023. godine (NN br. 21/19 i 21/20)

 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NN br.  26/19  i 21/20)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (NN br. 54/19)

 • Pravilnik o provedbi mjera programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva  za 2020. godinu (NN br. 91/20

 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (NN br.  20/17109/18  i 119/18)

 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NN br. 115/19, 41/20  i 53/20)

 • Pravilnik o medu (NN br. 53/15 i 47/17)

 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod (NN br. 38/19)

 •  Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (NN br. 87/20 )                                                       

 • Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (NN br. 80/19)

 • Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 107/15  i 136/15)

 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN br. 91/19)

 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16)

 • Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN br. 11/2020)

 • Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN br. 24/16)

 • Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (NN br. 81/16)

 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (NN br.  113/16,  i 8/18)

 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (NN br. 21/19  i  53/19)

 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN br. 22/20 i 57/20 )

 • Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 24/1728/17-ispravak)

 • Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima (NN br. 24/17)

 • Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN br. 27/17 i 29/18)

 • Pravilnik o mesnim proizvodima (NN br. 62/18)

 • Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 98/19)

 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (NN br. 64/17)

 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (NN br.  69/17 i 79/17)

 • Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN br. 72/17)

 • Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN br.  137/12 i 59/14)

 • Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (NN br. 127/13)

 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (NN br. 145/13)

 • Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007 (NN br. 43/14)

 • Pravilnik o razvrstavanju i  označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN br. 71/18)

 • Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN br. 111/14  i 21/17)

 • Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca (NN br.  128/14)

 • Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (NN br. 80/19)

 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN br.  85/19)

 • Pravilnik o voćnim đemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN br. 84/19)

 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (NN br.  70/09)

 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN br. 73/05)

 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom mlijeku) i mlijeku u prahu (NN br.  80/07)

 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (NN br. 112/09)

 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN br. 39/09)

 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN br. 81/10)

 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN br. 48/13)

 • Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN br. 73/05, 69/08 i 141/13)

 • Pravilnik o smrznutim desertima (NN br. 20/09  i 141/13)

 • Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN br. 20/09 i 141/13)

 • Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN br. 122/09 i 141/13)

 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN br. 11/19)

 • Pravilnik o soli (NN br. 72/19)

 • Pravilnik o pivu (NN br. 142/11  i 141/13)

 • Pravilnik o kakvoći jaja (NN br. 115/06, 69/07  i 76/08)

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18,115/1898/19 i 112/19)

 • Pravilnik o agrotehničkim mjerama (NN br. 22/19)

 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN br. 71/19)

 • Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (NN br.  79/09,  124/11 i 32/19)

 • Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje (NN br.  55/14)

 • Zakon o duhanu (NN br. 69/99, 22/02, 14/14  i 32/19)

 • Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (NN br.  69/06)

 • Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN br. 163/03, 14/14  i 32/19)

 • Pravilnik o mineralnim gnojivima (NN br. 60/07)

 • Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva (NN br. 61/07)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (NN br.  81/13 i 32/19)

 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 7/13)

 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 60/17)

 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 140/05,  35/0825/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18  i 32/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (NN br. 133/06, 30/1177/13 i 49/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (NN br. 72/07 i 25/17)

 • Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala (NN br.  126/07 i 24/17)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (NN br.  126/07, 20/13, 123/16 i 46/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (NN br. 129/07, 2/09, 135/09, 82/18 i 49/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (NN br. 129/07, 78/10,  31/13, 23/17, 112/18 i 47/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14, 36/15, 84/816 i 55/20)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (NN br. 129/07, 103/15, 23/17 i 56/20)

 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (NN br. 29/08, 21/09, 37/09 i 24/17)

 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena (NN br.  99/08)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN br. 83/09, 31/13, 61/16, 111/18 i 47/20)

 • Pravilnik o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta (NN br. 98/09, 77/13 i 118/16)

 • Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (NN br. 144/0930/1150/11)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (NN br. 105/10, 40/14, 84/16 i 62/20).

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN br. 43/13 i 40/14)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (NN br. 61/14)

 • Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (NN br. 68/16 i 126/17)

 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (NN br. 9/17 i 39/20)

 • Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/1430/15 i 115/18)

 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.  155/13)

 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/13)

 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 126/09)

 • Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/14, 115/18 i 32/20)

 • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/14)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN br. 80/13, 32/19 i 32/20 )

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br.  80/13 i 32/20)

 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 77/08)

 • Zakon o kontaminantima (NN br. 39/13 i 114/18)

 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13, 14/14, 56/15 i 32/19)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN br. 148/13 i 52/19)

 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13  i 115/18)

 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 74/18, 156/08, 89/10 i 153/11)

 • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN br. 84/15)

 • Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09,  84/11, 80/13 i 39/19)

 • Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (NN br. 18/12 i 57/16)

 • Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN br. 13/19)

 • Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14,  56/16  i 32/19)

 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14 i 64/20)

 • Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani (NN br. 79/17)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/1347/14 i 114/18)

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani  (NN br. 15/18 i 114/18)

 • Zakon o vinu (NN br. 32/19)

 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN br. 141/10, 31/11, 78/11 i 120/12)

 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN br. 142/13 i 49/14)

 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN br. 79/17)

 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN br. 102/04 i 64/05).

 • Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (NN br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 1/15)

 • Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN br. 76/19)

 • Pravilnik o proizvodnji vina (NN br. 2/05, 137/08 i 48/14)

 • Pravilnik o Upisniku destilatera (NN br. 137/05 i 75/07)

 • Pravilnik o voćnim vinima (NN br. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12 i 59/13)

 • Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (NN br. 71/08 i 121/14)  

 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN br. 142/13 i 49/14)

 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16 i 127/17

 • Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN br. 25/20)

 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (NN br. 114/10)

 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN br. 141/10, 31/11, 78/11 i 120/12)

 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN br. 79/17)

 • Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (NN br. 28/18)

 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN br. 115/18)

 • Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja (NN br. 84/19)

 • Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN br. 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14)

 • Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN br. 123/09)

 • Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN br.  19/15)

 • Zakon o zaštiti životinja (NN br. 103/17 i 32/19)

 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18 i 32/19)

 • Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN br.  62/19)

 • Zakon o vodama (NN br. 66/19)

 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN br. 130/12)

 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 7/13)

 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN br. 60/17)
   

Pravni izvori - Europska unija

 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 664/2014 оd 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila (SL L br. 179/17)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj pristunosti glutena u hrani (SL L br. 228/5)

 • UREDBA (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L br. 343/1)

 • Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L br. 304/18)

 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja  2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane sa svim izmjenama i dopunama, (SL L br. 31/1)

 • Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L br. 139/1)

 • Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa svim izmjenama i dopunama (SL L br. 338/1)

 • UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L br. 347/671)

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 29/2012 od 13. siječnja 2012. o tržišnim standardima za maslinovo ulje (SL L br. 12/14)

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L br. 157/1)

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 668/2014 оd 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L br. 179/36)

 • Uredba  (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za meso peradi (SL L br. 157/46)

 • Uredba Komisije (EZ) br. 445/2007 od 23. travnja 2007. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 o utvrđivanju standarda za mazive masti i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 o zaštiti oznaka koje se upotrebljavaju pri stavljanju mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište (SL L br. 106/24)

 • Uredba komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržnih standarda za jaja (SL L br. 163/6)

 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L br. 248/1)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. listopada 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenim Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L br. 242/2)

 • Uredba (EZ) br. 767/2009 od 13. srpnja 2009. godine o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje; Uredba Komisije (EU) br. 939/2010 od 20. listopada 2010. godine o izmjenama i dopunama Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 767/2009 o dop. odst. za označavanje sastava krmiva ili krmnih smjesa iz članka 11. stavka 5, Uredbom komisije (EU) 2017/2279, оd 11. prosinca 2017. o izmjeni priloga II., IV., VI., VII. i VIII. (SL L br. 229/1)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/628 od 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih predložaka certifikata (SL L br. 131/101)

 • Uredba (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (Tekst značajan za EGP) (SL L br.171/66)

 • Uredba Komisije (EU) br. 209/2013 od 11. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u pogledu mikrobioloških kriterija za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi (SL L br. 68/19)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L br. 68/16)

 • Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L br. 68/24)

 • Uredba Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica sa svim izmjenama i dopunama (SL L br. 68/26)

 • Uredba Komisije (EU) br. 704/2014 оd 25. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 211/2013 o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica (SL L br. 186/49)

 • Uredba (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2092/91 (SL L br. 189/1)

 • Uredba (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L br. 250/1)

 • Uredba Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 11/07/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označavanje sredstava za zaštitu bilja (SL L br. 155/176)

 • Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009  o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktive Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L br. 309/1)

 • Direktiva 1999/45/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L br. 200/1)

 • Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L br. 347/608)                           

 • Uredba (EZ) broj 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L br. 304/1)

 • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L br. 193/1)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017.  o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještavate o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ)br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i ostavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L br. 58/1)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (SL L br. 58/60)

 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L br. 9/2)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 оd 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L br. 9/46)

 • Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89. (SL L br. 39/16)

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 716/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju  jakih alkoholnih pića (SL L br. 201/21)

 • Uredba (EU) 2019/787 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L br. 130/1)

 • Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L br. 169/45)

 • Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, SL L 70, 16.3.2005. (SL L br. 70/1)

 • Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisima o zdravlju i dobrobiti životinja, SL L 165, 30.4.2004. (SL L br. 165/1)

 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ, SL L 95, 7.4.2017. (SL L br. 95/1)

 • Uredba (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006 o najvećim dopuštenim količinama kontaminanata u hrani sa svim izmjenama i dopunama (SL L br. 364/5)

 • Uredba (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006.  kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe obavljanja službenih kontrola razina mikotoksina u hrani sa svim izmjenama i dopunama (SL L br. 70/12)

 • Uredba (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006 kojom se utvrđuju metode uzimanja i analize za potrebe vršenja službenih kontrola razina nitrata u određenim prehrambenim proizvodima sa svim izmjenama i dopunama, (SL L br. 364/25)

 • Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje, (SL L br. 35/1)