Pravni izvori vezani za područje radnih odnosa

 • Zakon o Državnom inspektoratu (NN br. 115/18)
 • Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19)
 • Zakon o strancima (NN br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20)
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13 i 98/19)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN br. 80/13 i 15/18)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN br. 54/13)
 • Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (NN br. 101/17)
 • Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (NN br. 128/20
 • Stečajni zakon (NN br. 71/15 i 104/17)
 • Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 110/19)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 • Zakon o tržištu rada (NN br. 118/18 i 32/20)
 • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 115/18)
 • Zakon o obrtu (NN br. 143/13, 127/19 i 41/20), čl. 30.
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 48.f
 • Zakon o volonterstvu (NN br. 58/07 i 22/13)
 • Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 118/18)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08 i 112/12)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18)
 • Pomorski zakonik (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), odredbe čl. 125.a, čl. 165. st. 6., čl. 176.a, čl. 176.b i čl. 1016.a
 • Zakon o osiguranju radničkih tražbina (NN br. 70/17)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), čl. 618. i 630.
 • Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 • Zakon o europskim radničkim vijećima (NN br. 93/14 i 127/17)
 • Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (NN br. 93/14 i 26/15)
 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i europskoj zadruzi (SCE), (NN br. 93/14)
 • Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)
 • Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18 i 16/20)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19)
 • Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (NN br. 79/13)
 • Uredba o visini minimalne plaće (NN br. 106/19)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN br. 119/20)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN br. 3/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (NN br. 28/19)
 • Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (NN br. 105/17)
 • Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj (NN br. 105/17)
 • Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (NN br. 55/18)
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19)
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 89/15, 94/16 i 109/19)
 • Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 73/17)
 • Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN br. 32/15 i 13/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN br. 32/15 i 13/20)
 • Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 32/15, 109/19 i 13/20)
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN br. 70/10)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 32/15 i 39/15)
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15, 102/15 i 35/17)
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 3/16 i 52/17)
 • Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 3/16 i 109/19)
 • Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (NN br. 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17 i 22/19)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN br. 98/18)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće (NN br. 89/15 i 52/17)
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge (NN br. 89/15 i 52/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 75/18 i 120/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18 i 120/18)
 • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN br. 92/17)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (NN br. 92/17)
 • Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti (NN br. 37/16)
 • Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN br. 130/15 i 13/20)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (NN br. 21/20)