Pravo na pristup informacijama

 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa 
Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, NN br. 85/15, i NN br. 69/22). 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/1415/14

Povjerenik za informiranje

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Člankom 9a. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe. 

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

VAŽNE NAPOMENE:
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama)

JAVNA OBJAVA RJEŠENJA
S obzirom na nemogućnost utvrđenja imena i prezimena i adrese korisnice sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) rješenje će se dostaviti javnom objavom na oglasnoj ploči i na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicu će se o istom obavijestiti i preko elektronske adrese platforme Imam pravo znati preko koje je podnijela zahtjev, te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Državnog inspektorata:
 
  • pisanim putem na adresu:
Državni inspektorat Republike Hrvatske
Šubićeva 29
10 000 Zagreb
 
  • putem elektroničke pošte: ​
zppi@dirh.hr
 
  • telefonom na broj:
01 2375 100
 
Državni inspektorat ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.