Inspekcijski nadzori oglašavanja posebnih oblika prodaje prehrambenih proizvoda

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata je tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine obavila ukupno 133 inspekcijska nadzora oglašavanja posebnih oblika prodaje prehrambenih proizvoda na koje se primjenjuje novi Zakon o zaštiti potrošača

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata je tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine obavila ukupno 133 inspekcijska nadzora oglašavanja posebnih oblika prodaje prehrambenih proizvoda, u kojima je utvrđeno 36 prekršaja, a koji prekršaji su se odnosi na neisticanje cijene proizvoda, nepravilno isticanje cijena proizvoda kao i nepoštena poslovna  praksa.

Nepoštena poslovna praksa se odnosila na zavaravanje potrošača u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je cijena izračunata, primjerice trgovac je oglašavao i isticao netočne informacije o postojanju pogodnosti u odnosu na cijenu pojedinih proizvoda tako da za  pojedinu robu zavaravajuće oglašava akcijsku prodaju odnosno  za  pojedinu robu zavaravajuće oglašava akcijsku prodaju odnosno  „AKCIJU“, kao posebni oblik prodaje,  iako oglašenu robu ne  prodaje po  akcijskim  cijenama  odnosno po cijenama koje su niže od  najnižih  cijena koje  je  trgovac primjenjivao  za istu robu  tijekom razdoblja od 30 dana prije  provođenja posebnog oblika prodaje, time  postupajući  suprotno propisanim  uvjetima  za provođenje akcijske prodaje proizvoda, kao posebnog oblika prodaje.
Također utvrđeno je da  se uz važeću maloprodajnu cijenu trgovci ističu  i netočne  informacije o najnižoj cijeni za istu robu u proteklih 30 dana. 

U pojedinim predmetima za proizvode koji su bili oglašeni pod natpisom „super ponuda“ ili „ povoljna cijena“, cijene oglašenih proizvoda su unazad 30 dana bile i niže ili iste u odnosu na  maloprodajnu cijenu istaknutu kao akcijsku cijenu, što predstavlja nepoštenu praksu prema potrošačima tako da ih dovodi u zabludu u pogledu pogodnosti cijene  oglašenih proizvoda.

Napominjemo da u slučaju utvrđene nepoštene poslovne prakse uz poduzimanje prekršajnih mjera, imajući u vidu da se u predmetnom ne primjenjuje načelo oportuniteta,  u 11 slučaja  rješenjem su izrečene i upravne mjere zabrane obavljanja nepoštene poslovne prakse prema trgovcima, te je u kontrolama izvršenja rješenja u 7 predmeta  utvrđeno da su trgovci postupili po rješenjima, odnosno utvrđeno je da isti  više ne obavljaju nepoštenu poslovnu praksu, dok su za preostale predmete kontrole izvršenja predmetnih rješenja u tijeku. Ukazujemo na to da su pojedini utvrđeni prekršaji u pogledu isticanja cijena otklonjeni  tijekom inspekcijskog nadzora te sukladno tome isti se smatraju neprocesuiranim prekršajima, odnosno za te prekršaje tržišni inspektor nije podnosio optužni prijedlog niti izdao prekršajni sukladno članku 148. Zakon o zašiti potrošača.

Novi Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) stupio je na snagu 28. svibnja 2022. godine te su na drugačiji način uređena pravila za provođenje posebnih oblika prodaje, uključujući sezonskog sniženja, akcija, rasprodaja ili provođenja posebnih oblika prodaje pod drugim nazivima. Isticanje cijena u smislu dvije cijene i dalje je zadržano, no trgovac je sada dužan istaknuti najnižu cijenu koju je imao za taj proizvod u proteklih 30 dana, te sniženu cijenu u odnosu na istaknutu referentnu cijenu. Znači referentno razdoblje je 30 dana pri provođenja pojedinog posebnog oblika prodaje, uključujući sezonskog sniženja, akcije itd. 
Cilj  takvog novog uređenja je upravo spriječiti trgovce da umjetno povećavaju referentnu cijenu prije samog provođenja posebnog oblika prodaje, čime se povećava transparentnost i osigurava da potrošači doista plaćaju manji iznos nakon najavljenog sniženja robe.  Upućujemo da je člankom 19. stavkom 1. Zakona propisano da se posebnim oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda po cijena nižim od cijena u redovnoj prodaji, a prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz stavka 1. ovoga članka, a koji nije uređen ovom glavom Zakona, trgovac može koristiti i druge nazive različite od onih navedenih u stavku 2. ovoga članka. Nadalje, člankom 19. stavkom 4. Zakona je propisano da prilikom provođenja posebnih oblika prodaje robe, trgovac je dužan tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu  koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja tog posebnog oblika prodaje  (dalje u tekstu:  referentna cijena) a stavak 5. istog članka Zakona propisuje da se odredbe stavka 4. ovoga članka primjenjuju i na oglašavanje robe. Predmetno znači da maloprodajna cijena uvijek mora biti niža od referentne cijene kao najniže cijene oglašenog proizvoda, odnosno ne smije biti viša ili jednaka od referentne cijene.

Isto tako ako se  u inspekcijskom nadzoru  utvrdi da  trgovac provodi poseban oblik prodaje  tako da istaknute cijene  kroz poslovnu dokumentaciju nisu istinite odnosno  da primjerice redovna odnosno referentna cijena nije stvarna najniža cijena po kojoj se proizvod prodavao u zadnjih 30 dana,  te da stoga ni snižena cijena nije  pravno relevantna odnosno  trgovac tada oglašava i poziva potrošača na kupnju proizvoda pružajući netočne informacije odnosno neistinite informacije u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata ili postojanje određene pogodnosti u odnosu na cijenu proizvoda,  tada se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi.
Inspekcijski nadzori se nastavljaju, a imajući u vidu skori početak nove školske godine, trgovci  su započeli s oglašavanjem posebnog oblika prodaje  naziva  „BACK TO SCHOOL“, i sl.  te ovim putem obavještavamo da će tržišna inspekcija Državnog inspektorata provoditi ciljane inspekcije nadzore vezano uz provođenje posebnih oblika prodaje od strane trgovaca, a inspekcijski nadzori će se provoditi u razdoblju od 29. kolovoza 2022. godine do 2.  rujna 2022 godine. 
Prijave Državnom inspektoratu mogu se podnijeti svaki dan, od 00:00 do 24:00 sati, i to ispunjavanjem elektroničkog obrasca objavljenog na web stranici Državnog inspektorata na poveznici podnošenje prijava ili slanjem prijave poštom odnosno dolaskom na adresu nadležnog ureda Državnog inspektorata, Republike Hrvatske.

Stranica