15. Sektor za nadzor zaštite na radu

Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz obveze propisane poslodavcima u odnosu prema radnicima, inspektori rada u području zaštite na radu nadziru i propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj obuci, osobama koje rade u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, kao i poslovnim suradnicima, službenicima, korisnicima usluga i drugim osobama koje dolaze u prostorije i prostore poslodavaca. Posebno nadziru primjenu propisa koji se odnose na obveze poslodavca propisane za rad maloljetnika, žena, trudnica, radnica koje su nedavno rodile, radnica koje doje dijete, invalida i drugih osoba za koje su propisane posebne mjere zaštite. Dalje, nadziru zakonitost rada osoba koje su ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, te investitore, vlasnike građevina, koncesionare i druge osobe za koje se izvode radovi, u izvršavanju propisanih obveza u provođenju mjera zaštite na radu u tijeku projektiranja građevina, u tijeku izgradnje, odnosno u tijeku izvođenja radova.
Težište aktivnosti inspektora rada u području zaštite na radu usmjereno je na nadzore nad provedbom propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, a osobito nadzore:
 • povodom ozljede na prostoru poslodavca
 • povodom obavijesti poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu ili samog radnika o odbijanju rada zbog izravnog rizika za život i zdravlje uzrokovanog neprimjenom pravila zaštite na radu
 • u području građenja
 • povodom podnesaka radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, radničkog vijeća, sindikata i drugih pravnih i fizičkih osoba o uočenim nezakonitostima u području zaštite na radu
 • u području šumarstva
 • povodom obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđenoj profesionalnoj bolesti i povodom obavijesti ordinacije medicine rada o osnovanoj sumnji u profesionalnu bolest radnika
 • povodom zahtjeva drugih tijela i zajednički inspekcijski nadzori
 • u području brodogradnje
 • u području prerađivačke industrije (bez brodogradnje)
 • u području poljoprivrede
 • u području opskrbe električnom energijom, plinom i vodom
 • u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
Predstavnici inspekcije rada za područje zaštite na radu sudjeluju u radu EU Odbora viših inspektora rada (Senior Labour Inspectors' Committee - SLIC) i njegovih radnih grupa, Navedeni Odbor djeluje u sastavu Europske komisije, a u rad navedenog Odbora uključeni su predstavnici inspekcija rada iz svih država članica EU, te predstavnici inspekcija rada Norveške, Islanda, Švicarske, Liechtensteina. Plenarne sjednice SLIC-a održavaju se dva puta godišnje, u državama koje predsjedaju EU. Sastanci stručnih grupa održavaju se jednom do dva puta godišnje.
SLIC, na zahtjev komisije ili na vlastitu inicijativu, daje mišljenja EK o svim pitanjima koji se odnose na provođenje propisa EU iz područja zaštite na radu, a može dati svoje mišljenje o pitanjima iz drugih područja socijalnog zakonodavstva EU koji imaju utjecaj na zaštitu na radu. Uz navedeno, glavne aktivnosti SLIC-a, između ostalog su evaluacija nacionalnih inspekcija rada, razmjena i poticanje razmjene znanja i iskustava između nacionalnih inspekcija, uspostavljanje zajedničkih programa edukacije za inspektore, organiziranje i sudjelovanje u europskim kampanjama, održavanje tematskih sjednica i rasprava. Osim navedenog, putem SLIC-a se organiziraju razmjene inspektora između nacionalnih Inspektorata rada država članica EU, te se razmjenjuju bitne informacije o propisima zaštite na radu, dobroj inspektorskoj praksi i načinu obavljanja inspekcijskog nadzora, naročito u vezi rada upućenih radnika.