Pravni izvori vezani za područje zaštite na radu

 • Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/18)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu („Narodne novine“ broj 79/07, 139/10, 111/18)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 32/19)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 • Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ broj 18/13, 115/18, 37/20)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“ broj 108/95, 56/10)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“ broj 70/17)
 • Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 • Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ broj 91/10, 114/18)
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti  („Narodne novine“ broj 141/13, 39/15, 130/17, 118/18)
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“ broj 45/17, 114/18)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13, 98/19)
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti   („Narodne novine“ broj 162/98, 107/07)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14 - Rješenje Ustavnog suda, broj: U-I-7415/2010 od 14.11.2014., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
 • Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07), - Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU („Narodne novine“ broj 121/17), - Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 24/10)
 • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“ broj 22/13, 41/16 - Odluka Ustavnog suda, U-I-351/2016 od 20.4.2016., 64/18)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09, 25/18), - Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 24/10), - Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, 22/13, 64/18)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija    („Narodne novine“ broj 158/03, 198/03 - Uredba, 138/06, 45/11)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15, 70/19, 47/20)
 • Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20)
 • Kazneni zakon („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - ispravak, 101/17, 118/18, 126/19)
 • Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-448/2009 od 19.7.2012., 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19)
 • Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela („Narodne novine“ broj 151/03, 110/07, 45/11, 143/12)
 • Ovršni zakon  („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14, 55/16 - Odluka Ustavnog suda, broj: U-I-2881/14 od 1.6.2016., 73/17)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda, broj: U-I-3084/2008, U-I- 3419/2009 od 7.4.2010., 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda, broj: U-I-323/2009 i dr. od 20.12.2013., 92/14, 64/15, 89/15 - Rješenje Ustavnog suda, broj: U-I-1716/2015 od 24.7.2015., 108/17, 70/19, 42/20)
 • Zakon o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 - čl. 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19)

Propisi i pravila koji se primjenjuju na temelju Zakona o zaštiti na radu
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu  („Narodne novine“ broj 27/19)
 • Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad („Narodne novine“ broj 68/19)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“ broj 50/19)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima („Narodne novine“ broj 91/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme („Narodne novine“ broj 18/17)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine“ broj 16/16)
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“ broj 16/16)
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji („Narodne novine“ broj 91/15)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima  („Narodne novine“ broj 91/15, 102/15 - ispravak, 61/16)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“ broj 112/14 i 129/19)
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita  („Narodne novine“ broj 112/14)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ broj 126/19)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada („Narodne novine“ broj 29/13)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom („Narodne novine“ broj 88/12)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu („Narodne novine“ broj 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu („Narodne novine“ broj 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu („Narodne novine“ broj 46/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu („Narodne novine“ broj 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom („Narodne novine“ broj 39/06, 106/07)
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu sa računalom („Narodne novine“ broj 69/05)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta („Narodne novine“ broj 42/05)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta („Narodne novine“ broj 49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Narodne novine“ broj 10/86)
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i prilog istom pravilniku („Narodne novine“ broj 5/84)
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu („Narodne novine“ broj 56/83)
 • Hrvatska norma HRN HD 60364-7-704:2018; Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704:2017; HD 60364-7-704:2018)
 • HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - I. Dio: unutrašnji radni prostori
 • HRN EN 12464-2:2014 Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - II. Dio: vanjski radni prostori
 • HRN EN ISO 7730:2008 - Ergonomija toplinskog okoliša -- Analitičko utvrđivanje i tumačenje toplinske udobnosti uporabom izračuna PMV i PPD indeksa i lokalnih toplinskih kriterija udobnosti (ISO 7730:2005; EN ISO 7730:2005)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o obrtu        
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja („Narodne novine“ broj 37/15)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju      
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti („Narodne novine“ broj 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o gradnji     
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18)

Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o zašiti od neionizirajućeg zračenja
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“ broj 146/14, 31/19)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ broj 59/16)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja („Narodne novine“ broj 3/20)

Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama   
 • Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom („Narodne novine“ broj 78/14, 97/14, 62/18)
 
Propisi koji se primjenjuju na temelju Zakona o energiji
 • Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“ broj 88/14, 20/15)