16. Sektor za nadzor radnih odnosa

Inspektori rada u području radnih odnosa nadziru provedbu zakona i drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi između radnika i poslodavaca te obavljaju inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima, kada je to propisano posebnim zakonom. Međutim, u skladu s odredbom članka 223. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19, dalje u tekstu: ZR) i odredbom članka 24. stavka 1. ZDI-a, inspektori rada ne nadziru provedbu propisa kojima se uređuju radni odnosi između radnika i poslodavaca, kada je drugim zakonom propisano da te poslove obavlja neko drugo tijelo odnosno druge inspekcijske službe.
Inspektori rada u području radnih odnosa nadzirući provedbu propisa iz svoje nadležnosti, posebno pojačane aktivnosti usmjeravaju na nadzor:
  • nezakonitog (neprijavljenog) rada, tzv. „rada na crno“, ponajprije na provedbu propisa kojima se uređuje: obveza sklapanja ugovora o radu odnosno izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada; obveza prijave radnika u propisanom roku nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; te na utvrđivanje zakonitosti rada stranaca u Republici Hrvatskoj (na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u slučajevima kada je to propisano), kao i državljana države članice Europske unije za vrijeme dok na rad hrvatskih državljana primjenjuje mjeru ograničenja pristupa njihovom tržištu rada (ograničenje za zapošljavanje hrvatskih radnika i dalje je na snazi samo još u Austriji, a najduže do 30. lipnja 2020. godine)
  • isplate plaća, ponajprije utvrđivanje činjenica vezanih za isplatu zakonom propisane minimalne plaće te dostavljanje radnicima obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine propisanog sadržaja odnosno obračuna dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine propisanog sadržaja i u propisanom roku
  • radnog vremena i odmora radnika, ponajprije provedbu odredbi o: rasporedu radnog vremena; prekovremenom radu; preraspodjeli radnog vremena; noćnom radu; radu u smjenama; skraćenom radnom vremenu te odredbi o korištenju prava na stanku, dnevni, tjedni i godišnji odmor, obvezu vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu
  • propisa o poticanju zapošljavanja koji obuhvaćaju sezonsko zapošljavanje radnika u poljoprivredi i zakonitost zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposlenih osoba, vezano za sklapanje ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi prije početka rada za svaki radni dan predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu i za činjenicu otkazuju li poslodavci ugovore o radu za vrijeme trajanja olakšica koje su dobili za nezaposlene osobe
  • zapošljavanja i rada maloljetnika
  • rada agencija za privremeno zapošljavanje i nad korisnicima usluga agencija, koji se odnose na provedbu odredbi ZR-a kojima se uređuje ustupanje radnika agencije korisnicima, obveze korisnika prema ustupljenim radnicima, prava radnika koja proizlaze iz sporazuma o ustupanju, obveze agencije prema nadležnom ministarstvu za dostavljanje statističkih podataka o obavljanju poslova ustupanja
  • rada upućenih radnika, posebice nakon transponiranja Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) broj 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI“)
  • na temelju međunarodnih obveza inspekcije rada Državnog inspektorata i zahtjeva inspekcija rada zemalja članica, zaprimljenih putem sustava IMI ili na drugi način
  • ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji
  • posredovanja pri zapošljavanju i dr.