20. Sektor za nadzor zaštite okoliša

Sektor za nadzor zaštite okoliša obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, klimatskih promjena, održivog gospodarenja otpadom, svjetlosnog onečišćenja te emisije stakleničkih plinova na teritoriju Republike Hrvatske. Sektor izrađuje godišnje planove rada inspekcije zaštite okoliša, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcija, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora u provedbi nadzora i izvješćivanja, priprema dokumentaciju i podatke za odgovore na zastupnička pitanja i odgovore na upite temeljem prava na pristup informacijama, postupa po predstavkama i pritužbama građana te zahtjevima nadležnih tijela za odnose s građanstvom, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore s inspektorima drugih inspekcija nadležnim prema posebnim propisima kojima se uređuje nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš, priprema i provodi posebne tematske inspekcijske nadzore, temeljem posebnog sporazuma priprema i provodi inspekcijske nadzore objekata i prostora koji služe za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, nadzire način korištenja građevina i postrojenja radi utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom kojim se takvi uvjeti propisuju i postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, obavlja nadzor provedbe mjera otklanjanja štete u okolišu i sanacije onečišćenog okoliša, priprema i provodi nadzor primjene propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom, nadzire lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada, kontrolira izvršenje obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova i provedbe mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, prati primjenu i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa, vodi inspekcijske upravne postupke, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, inicira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, organizira i priprema radionice, seminare i druge stručne skupove radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora; izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, prati probni rad inspektora i daje ocjenu probnog rada inspektora, izrađuje godišnja i druga izvješća, planove i program rada inspekcije, koordinira rad s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, u svrhu unaprjeđenja rada inspekcije surađuje s relevantnim inspekcijskim službama Republike Hrvatske i međunarodnim inspekcijskim službama, institucijama i mrežama u području zaštite okoliša, posebice onima koje se bave unaprjeđenjem suradnje na području prevencije, otkrivanja, istraživanja i sankcioniranja djela protiv okoliša.
Sektor sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite okoliša, priprema podatke za odgovore na upite državnih tijela i građana, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor zaštite okoliša ustrojavaju se:
1.20.1. Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja
1.20.2. Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena
1.20.3. Služba nadzora u području gospodarenja otpadom
1.20.4. Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije.