Državni inspektorat nadzire dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

Slika /slike/znacka.jpg

Poslovni subjekti dužni su tijekom navedenog razdoblja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. 

Inspekcije Državnog inspektorata: turistička, tržišna i inspekcija rada u području radnih odnosa, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, od 5. rujna ove godine nadzirat će obvezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima, a koje će trajati do 31. prosinca 2023. godine.

Naime, člankom 75. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisana je, među ostalim, nadležnost Državnog inspektorata vezano uz nadzor nad provođenjem odredbi Zakona i to u dijelu prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe, u području radnih odnosa te u području nadzora drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje.

Slijedom navedenoga, a sukladno odredbama Zakona, tržišna inspekcija kontinuirano će provoditi inspekcijske nadzore u području prodaje robe i pružanja usluga, odnosno nadzirat će:
  • je li poslovni subjekt na jasan, čitljiv i vidljiv i lako uočljiv način dvojno iskazao cijenu robe i usluge uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,
  • je li  poslovni subjekt istaknuo fiksni tečaj konverzije na jasan, vidljiv i lako uočljiv način
  • kao i je li poslovni subjekt pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazao ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. 

Iste odredbe kontrolirat će se i u  području nadzora vjerovnika kojima odobrenje za rad izdaje Ministarstvo financija sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje.

Turistička inspekcija Državnog inspektorata provodit će inspekcijske nadzore u području dvojnog iskazivanja cijena u euru i kuni, odnosno:
  •  je li je poslovni subjekt na jasan, čitljiv i vidljiv i lako uočljiv način dvojno iskazao cijenu usluge uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,
  • je li je poslovni subjekt istaknuo fiksni tečaj konverzije na jasan, vidljiv i lako uočljiv način,
  • kao i je li je poslovni subjekt pri ispostavljanju računa dvojno iskazao ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe.

Inspekcija rada u području radnih odnosa će u razdoblju dvojnog iskazivanja u inspekcijskim nadzorima isplate plaće, naknade plaće i otpremnine odnosno izdavanja obračuna isplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine iz članka 93. stavaka 1. i 4. Zakona o radu, utvrđivati i je li poslodavac dvojno iskazao ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Inspekcija rada, tržišna i  turistička inspekcija, svaka u dijelu svoje nadležnosti, a temeljem odredbi Zakona, obavljat će inspekcijske nadzore po službenoj dužnosti temeljem plana rada, predstavki zaprimljenih od strane udruga koje sudjeluju u projektu „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ kao i temeljem javih objava i zaprimljenih predstavki potrošača.

Podsjećamo kako Državni inspektorat prijave zaprima putem elektroničkog obrasca koji se može ispuniti na stranici Državnog inspektorata, poštom ili ih građani mogu osobno predati dolaskom na adresu nadležnog ureda Državnog inspektorata.
 

 

Pisane vijesti