Inspekcije DIRH-a uzorkuju bilje, hranu i hranu za životinje u Osijeku i okolnim naseljima

Slika /slike/Javni pozivi.jpg

Poljoprivredna, sanitarna i veterinarska inspekcija po dobivenim rezultatima laboratorijskih analiza poduzimat će daljnje mjere. 

Inspekcije Državnog inspektorata; poljoprivredna, sanitarna i veterinarska u ovim trenucima obavljaju preliminarna uzorkovanja bilja, hrane i hrane za životinje na području koje se nalazi nedaleko od požarišta u Osijeku, a u cilju utvrđivanja onečišćenja teškim metalima, policikličkim aromatskim ugljikovodicima i Dioksinima –DL-PCB; PFAS-ove.
 
Naime, Hrvatska agencija za hranu i poljoprivredu odredila je lokacije s kojih će se uzeti uzorci za laboratorijsku analizu prema procijeni rizika. Tako je u tijeku uzimanje uzoraka na sljedećim lokacijama; Brijest, Antunovac, Ivanovac, Ernestinovo, Laslovo, Čepin, Šodolovci, Ada i Tenja.
 
Uzimanje uzoraka odvijat će se kontinuirano u narednom razdoblju te će se prema dobivenim rezultatima i procjeni rizika povećavati broj postupanja nadležnih inspekcija.
 
Konkretno, sanitarna inspekcija Državnog inspektorata kontrolira hranu (voće i povrće podrijetlom sa navedenih lokacija) na tržnicama u Osijeku, Đakovu i Čepinu te na OPG-ima koji se nalaze na navedenom području.
 
Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata provodi  uzorkovanja biljnog materijala: ratarskih kultura te voća i povrća, koje se nalazi na poljoprivrednim površinama.
 
S obzirom na moguća zagađenja hrane za životinje u tijeku je i početno (nulto) ispitivanje uzetih uzoraka hrane za životinje; krmiva, silaže i/ili sjenaže na farmama i u mješaonicama hrane za životinje u sušarama i silosima, prije procesa sušenja u objektima sušara ili skladištenje. Nakon provedenih početnih ispitivanja veterinarska inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano će provoditi kontrole proizvoda životinjskog podrijetla (mlijeko, sir, meso, proizvodi od mesa, jaja i dr.).
 
Inspekcije Državnog inspektorata; poljoprivredna, sanitarna i veterinarska po dobivenim rezultatima laboratorijskih analiza poduzimat će daljnje mjere. 

Pisane vijesti