Inspekcije Državnog inspektorata kontinuirano i koordinirano obavljaju inspekcijske nadzore primjene Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/znacka.jpg

Nadzorne aktivnosti nastavljaju se i u narednom razdoblju, a imaju za cilj doprinijeti procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Od stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te obveze dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga, koje je započelo 5. rujna 2022. godine, tržišna, turistička i inspekcija rada Državnog inspektorata  rada  obavile su 8.028 nadzora koji su imali za cilj zaštitu potrošača i radnika te pravilno informiranje potrošača o cijenama proizvoda i usluga u kunama i eurima. 
 
Od ukupnog broja obavljenih nadzora tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata obavile su 6.943 inspekcijskih nadzora u kojima je nadzirano:
 
  • je li poslovni subjekt na jasan, čitljiv i vidljiv i lako uočljiv način dvojno iskazao cijenu robe i usluge uz primjenu fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,  
  • je li je poslovni subjekt istaknuo fiksni tečaj konverzije na jasan, vidljiv i lako uočljiv način,
  • kao i je li poslovni subjekt pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazao ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja. 
Turistički i tržišni inspektori Državnog inspektorata utvrdili su ukupno 1.738 povreda odredbi Zakona. Najveći broj povreda odnosio se na to da poslovni subjekt  nije dvojno iskazao cijene, da poslovni subjekt nije istaknuo cijene na jasan, vidljiv, čitljiv i lako uočljiv način te na neisticanje i nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije te neiskazivanje dvojnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
 
Inspektori rada Državnog inspektorata u istom razdoblju nadzirali obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. 
 
Obavljeno je 1.085, a u šest (6) inspekcijskih nadzora je utvrđeno kršenje odredbi Zakona.

Nadzorne aktivnosti nastavljaju se i u narednom razdoblju, a imaju za cilj doprinijeti procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
 


Pisane vijesti