Središnji ured


Kabinet glavnog državnog inspektora

Glavni državni inspektor
dr.sc. Andrija Mikulić
Kontakt broj: 01 2375-101
e-mail adresa: kabinet.dirh@dirh.hr

Tajnica kabineta glavnog državnog inspektora
Arnelija Šipek
Kontakt broj: 01 2375-101
e-mail adresa: kabinet.dirh@dirh.hr

Glasnogovornica
Ivona Župan
Kontakt broj: 01 2375-272
press@dirh.hr


Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje
Načelnica Sektora Zvonimira Antolin Patačko
Kontakt broj: 01 2375-148, e-mail adresa: zvonimira.anatolinpatacko@dirh.hr


Sektor za proračun i računovodstvene poslove

Služba za proračun
Voditeljica Službe za proračun Alenka Vrpka
Kontakt broj: 01 2375-111, e-mail adresa: Alenka.Vrpka@dirh.hr

Služba za računovodstvene poslove
Voditeljica Službe za računovodstvene poslove Josipa Veger 
Kontakt broj: 01 2375-138,  e-mail adresa: Josipa.Veger@dirh.hr

Sektor za informatiku
Načelnica Sektora Petra Pleh
Kontakt broj: 01 2375-546, e-mail adresa: Petra.Pleh@dirh.hr

Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom
Načelnica Sektora Katica Anić
Kontakt broj: 01 2375-237, e-mail adresa: Katica.Anic@dirh.hr

Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača
Načelnica Sektora Vedrana Grčić-Filipović
Kontakt broj: 01 2375-356, e-mail adresa:Vedrana.Filipovic@dirh.hr

Sektor sanitarne inspekcije


Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane
Načelnik Sektora Gordan Jerbić
Kontakt broj: 01 2375-464, e-mail adresa: Gordan.Jerbic@dirh.hr


Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor


Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu
Načelnik Sektora Marko Tomljanović
Kontakt broj: 01 2375-168, e-mail adresa: Marko.Tomljanovic@dirh.hr

Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu
Načelnica Sektora Jasenka Štiglec
Kontakt broj: 01 2375-460, e-mail adresa: Jasenka.Stiglec@dirh.hr

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom
Načelnik Sektora Krunoslav Bašić
Kontakt broj: 01 2375-377, e- mail adresa: Krunoslav.Basic@dirh.hr

Sektor inspekcije rada


Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada
Načelnik Sektora Ivan Samac
Kontakt broj: 01 2375-102, e-mail adresa: Ivan.Samac@dirh.hr

Sektor za nadzor građenja
Načelnik Sektora Davor Šantak
Kontakt broj: 01 2375-338, e-mail adresa: davor.santak@dirh.hr


Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode, vodopravni nadzor


Sektor za drugostupanjski upravni postupak
Načelnica Sektora Marija Zečević
Kontakt broj: 01 2375-372, e-mail adresa: Marija.Zecevic@dirh.hr

Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor
Načelnik Sektora Ivica Kušurin
Kontakt broj: 01 2375-157, e-mail adresa: Ivica.Kusurin@dirh.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Voditeljica Službe Ruža Vukadin
Kontakt broj: 01 2375-474,  e-mail adresa: Ruza.Vukadin@dirh.hr