19. Sektor koordinacije nadzora građenja

Sektor koordinacije nadzora građenja obavlja poslove unaprjeđenja i praćenja rada građevinske inspekcije; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje građevinskih inspektora; pruža podršku građevinskim inspektorima; provodi sve vrste analiza vezano za postupanje građevinske inspekcije; izrađuje smjernice i priprema naputke za postupanje građevinske inspekcije; organizira radionice i seminare za građevinsku inspekciju; izrađuje rješenja o prigovoru; pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu propisa, odnosno donošenje novih propisa; priprema odgovore na podneske te odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti; obavlja poslove u vezi sa sudskim postupcima pokrenutim povodom postupanja građevinske inspekcije; predlaže i prati realizaciju planova sustavnih, tematskih i koordiniranih inspekcijskih nadzora, izrađuje godišnja i druga izvješća o radu i postignutim rezultatima građevinske inspekcije Inspektorata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja poslove u vezi sa svim vrstama vođenja evidencija i baza podataka; sudjeluje u izradi godišnjih planova i strateških dokumenata Inspektorata, predlaže i prati realizaciju plana rada Sektora; obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe oba sektora građevinske inspekcije u sjedištu Inspektorata; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru koordinacije nadzora građenja ustrojavaju se:
1.19.1. Služba podrške radu građevinske inspekcije
1.19.2. Služba za analize i evidencije.