22. Sektor za vodopravni nadzor

Sektor za vodopravni nadzor je nadležan za obavljanje inspekcijskih i drugih stručnih poslova koji se odnose na primjenu  i provođenje zakona i drugih propisa u području upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano mišljenje na uvjete okolišne dozvole, nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora s drugim inspekcijama, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama. Prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora radi ujednačavanja prakse rada inspektora, predlaže mjere za unaprjeđenje stanja, priprema mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, priprema mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade RH, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora, te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama , te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za vodopravni nadzor ustrojene su:
  1. Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnoga dobra
  2. Služba koordinacije nadzora zaštite voda

Nadzor obuhvaća provedbu sljedećih propisa iz područja vodnoga gospodarstva i na temelju njih donesenih podzakonskih akata:
  1. Zakon o vodama „Narodne novine“, broj 66/19.),
  2. Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19.),
  3. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.),
  4. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 5/11.).
 
Važnije poveznice:
Hrvatske vode  https://www.voda.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike https://mzoe.gov.hr/