Pravni izvori iz područja sanitarne inspekcije

 • Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/2018)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH,130/17 ,114/18 ,47/20 )
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („Narodne novine“, br. 53/08, 18/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/06 („Narodne novine“, br. 50/12, 18/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolagan je na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 41/14 i 11/18)
 • Zakon o kemikalijama („Narodne novine“, br. 18/13),
 • Zakon o biocidnim pripravcima („Narodne novine“, br. 63/0735/0856/10
 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 4/2007)
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj 8/2017)
 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (Međunarodni ugovor - „Narodne novine“, br. 47/2007).
 • Zakon o zaštiti  od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13,  41/16, 114/18)
 • Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10, 114/18)
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda(„Narodne novine“, br. 45/17 i 114/18 )
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, br. 3/08-MU)
 • Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („Narodne novine”, br. 127/13)
 • Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („Narodne novine”, br. 34/14)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi („Narodne novine“, br. 103/13)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće („Narodne novine“, br. 23/94)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, br. 137/09 )
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Narodne novine“, br. 85/12, 129/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima („Narodne novine“, br. 23/94 )
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Narodne novine“, br. 116/18 )
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 116/18)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“, br. 35/07)
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“, br. 116/18 )
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 116/18 )
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize („Narodne novine“, br. 125/03)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Narodne novine“, br. 107/12 , 88/14)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze („Narodne novine“, br. 23/94)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, br. 35/07  i 76/12 ).
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“, br. 116/18 )
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 99/13, 157/13, 122/14)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina („Narodne novine“, br. 91/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 99/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika („Narodne novine“, br. 99/13, 157/13)
 • Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda („Narodne novine“, br. 55/14)
 • Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište („Narodne novine“, br. 55/14)
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima („Narodne novine“, br. 55/14).
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište („Narodne novine“, br. 15/16)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“, br. 35/07)
 • Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 128/11)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, br. 137/09)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Narodne novine“, br. 107/1288/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Narodne novine“, br. 85/12, 129/13)
 • Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 60/14)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, br. 103/13)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  („Narodne novine“, broj 145/04, 46/08
 • Pravilnik o djelatnostima  za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru („Narodne novine“, broj 156/08)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke („Narodne novine“, broj 75/09, 60/16, 117/18)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja („Narodne novine“, broj 3/20)
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/19)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 59/16)
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse („Narodne novine“, br. 61/12)
 • Zakon o hrani („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14, 115/18)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/13, 115/18)
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14, 56/15, 32/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“, br. 80/13, 115/18)
 • Zakon o kontaminantima („Narodne novine“, br. 39/13, 114/18)
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima („Narodne novine“, br. 39/13, 114/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, br. 69/17, 114/18)
 • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima („Narodne novine“, br. 39/13, 114/18)
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani („Narodne novine“, br. 56/13, 14/14, 56/16, 32/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2015/2283 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. godine o novoj hrani („Narodne novine“, br. 15/18, 114/18)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, br. 126/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ („Narodne novine“, br. 18/13)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 , 16/20 )
 • Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19)
 • Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14, 114/18)
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 25/13, 41/14, 114/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima („Narodne novine“, br. 34/12, 25/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima („Narodne novine“, br. 18/13, 115/18)
 • Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja („Narodne novine“, br. 39/13 , 114/18)
 • Odluka o objavi Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) („Narodne novine“ – Međunarodni ugovor 9/13 MU)
 • Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno („Narodne novine“, br. 160/13)
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama („Narodne novine“, br. 83/13, 59/18)
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani („Narodne novine“, br. 144/14)
 • Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava („Narodne novine“, br. 68/15)
 • Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje („Narodne novine“, br. 98/18)
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 19/18)
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“, br. 155/13)
 • Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad („Narodne novine“, br. 122/13)
 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu („Narodne novine“, br. 126/13)
 • Pravilnik o dodacima prehrani („Narodne novine“, br. 126/13)
 • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, br. 84/15)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama („Narodne novine“, br. 85/19)
 • Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani kojim  se propisuje izdavanje izvoznih certifikata („Narodne novine“, br. 31/19)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, br. 137/09)
 • Pravilnika o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza („Narodne novine“, br. 42/13)
 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu („Narodne novine“, br. 84/06)
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, br. 125/17)
 • Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti („Narodne novine“, br. 44/14)
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi– dio o igračkama u nadležnosti je sanitarne inspekcije („Narodne novine“, br. 131/13, 16/14, 90/14 i 142/14, 128/15, 92/16, 20/17, 58/18, 55/19)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 62/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 62/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje („Narodne novine“, br. 125/09, 23/13, 90/13)
 • Pravilnik o sigurnosti igračaka („Narodne novine“, br. 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, 60/19)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 125/09, 31/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 80/18)
 • Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili u prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela– ostaje na snazi u dijelu predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 46/94)
 • Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“, br. 55/10, 90/10, 109/14, 23/19)
 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002.)
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (SL L 95, 7.4.2017.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10.2.2010.)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. listopada 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenim Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 242, 20.9.2011.)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima sljedivosti za klice i sjeme namijenjenih za proizvodnju klica (SL L 68, 12.3.2013. )
 • Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000. ), u dijelu koji se odnosi na neobavezni sustav označavanja goveđeg mesa
 • Odluka Komisije 2006/677/EZ od 29. rujna 2006. kojom se uspostavljaju smjernice koje predviđaju načela za provedbu revizije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ( SL L 287, 10.10.2006. )
 • Odluka Komisije 2007/363/EZ od 21. svibnja 2007. o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi jedinstvenog integriranog višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole predviđenog Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 138, 31. 3. 2007. SL L 138, 31.3.2007.)
 • Odluka Komisije 2008/654/EZ od 24. srpnja 2008. o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi godišnjeg izvješća o jedinstvenom integriranom višegodišnjem nacionalnom planu kontrole predviđenim Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 214, 9.8.2008.)
 • Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.)
 • Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005.)
 • Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata koji proizvode klice sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12.3.2013. )
 • Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13.1.2005)
 • Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. kojom se utvrđuju postupci Zajednice u vezi s kontaminantima u hrani (SL L 37, 13.2.1993. )
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o najvećim dopuštenim količinama kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006. )
 • Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe obavljanja službenih kontrola razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 2017/644 od 05. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u nekim prehrambenim proizvodima i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1883/2006 (SL L 92, 6.4.2017.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. kojom se propisuju metode uzimanja uzoraka i analize za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima (SL L 88, 29.3.2007.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe vršenja službenih kontrola razina nitrata u određenim prehrambenim proizvodima (SL L 364, 20.12.2006)
 • Uredbe Komisije (EU) 2015/705 od 30. travnja 2015. godine o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti analize za službenu kontrolu eruka kiseline u hrani te i stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ (SL L 113, 01.05.2015. ), sa svim izmjenama i dopunama
 • Uredba Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenog 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani(SL L 304, 21.11.2017.)
 • Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima ( SL L 354, 31.12.2008. )
 • Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o specifikacijama prehrambenih aditiva iz Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima ( SL L 83, 22.3.2012)
 • Uredba (EU) br. 1332/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 83/417EEZ, Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31.12.2008. )
 • Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća 1601/91, Uredbe (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 i Direktiva 2000/13/EZ (SL L 354, 31.12.2008.)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o usvajanju popisa aromatičnih tvari propisani Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskoga parlamenta i Vijeća, unoseći ga u Prilog I. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća i ukidanje Uredbe (EZ) br. 1565/2000 i Odluka 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012.)
 • Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se koriste ili se namjeravaju koristiti u ili na hrani (SL L 309, 26.11.2003.)
 • Uredba (EZ) br. 627/2006 od 21. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća za kriterije kvalitete za validaciju analitičkih metoda za uzorkovanje, identifikaciju i karakterizaciju primarnih proizvoda (SL L 109, 22.4.2006.)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije (SL L 333, 12.12.2013.)
 • Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005. )
 • UREDBA (EZ) br. 1829/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003.)
 • Uredba (EZ) br. 641/2004 od 6. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća glede prijave za odobrenje nove genetski modificirane hrane i hrane za životinje, notifikacije o postojećim proizvodima i slučajne, ali tehnološki neizbježne prisutnosti genetski modificiranog materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen, (SL L 102, 7.4.2004.)
 • Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003.)
 • Provedbena odluka Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23.12.2011.)
 • Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (SL L 404, 30.12.2006)
 • Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu (SL L 404, 30.12.2006.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća vezano za listu vitamina i minerala i njihovih kemijskih oblika koji se mogu dodati u hranu i dodatke prehrani (SL L 314, 1.12.2009)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1161/2011 od 14. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 u pogledu popisa mineralnih tvari koje se mogu dodavati hrani (SL L 296, 15.11.2011.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 119/2014 оd 7. veljače 2014. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kromom obogaćenog kvasca koji se koristi za proizvodnju dodataka prehrani i kromovog (III) laktata trihidrata koji se dodaje hrani (SL L 39, 8.2.2014.)
 • Uredba Komisije (EU) 2017/1203 оd 5. srpnja 2017. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organskog silicija (monometilsilanetriol) i kalcij fosforil oligosaharida (POs-Ca®) koji se dodaju hrani i upotrebljavaju u proizvodnji dodataka prehrani (SL L 173, 6.7.2017.)
 • Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013.)
 • Delegirana uredbe Komisije (EU) 2016/127 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (SL L 25, 2. 2. 2016.).
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (SL L 25, 2. 2. 2016.)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/1798 оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (SL L 259, 7.10.2017.)
 • Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015.)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017.)
 • Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. Listopada 2004. O materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 338, 13.11.2004.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (SL L 384, 29.12.2006.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 302, 19.11.2005.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 135, 30.5.2009.)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom te o izmjeni uredbe (EZ) br. 2023/2006 (SL L 86, 28.3.2008.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz narodne republike Kine i posebnog upravnog područja Kong Konga, Kina (SL L 77, 23.3.2011.)
 • Uredba (EZ) br. 1223/2009 europskog parlamenta i vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009.)
 • Uredba Komisije (EU) br. 655/2013 od 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima (SL L 190, 11.7.2013.)
 • Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (SL.L 104, 08.04.2004.)
 • Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)  (NN 5/11, 120/14 i 39/19)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660. (SL L 277, 29.10.2019.