HR RASFF sustav

Nadležno tijelo za HR RASFF sustav je Državni inspektorat, a čine ga Nacionalna kontakt točka i Kontakt točka
 
Nacionalna kontakt točka (NKT)
   
Upravlja i koordinira HR RASFF sustavom, osigurava neposredan prijenos informacija i obavijesti između Komisije i KT-a, obavještava potrošače o opozivu hrane, hrane za životinje i materijala i predmeta u kontaktu s hranom.
 
Kontakt:
 
e-mail: nkt.rasff-croatia@dirh.hr
tel:  01/2375 476
 
 
Kontakt točka (KT)
 
Koordinira i razmjenjuje informacije između nadležnih inspektora na terenu i NKT-a te radi procjenu rizika.
 
Kontakt točke HR RASFF sustava su:
 
KT - Državni inspektorat RH  (veterinarska, sanitarna, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija)
KT - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (Centar za sigurnost hrane i Centar za zaštitu bilja)