Preliminarni rezultati koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke predsezone i sezone

Slika /vijesti/Preliminarni rezultati koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke predsezone i sezone/fotografija 1..jpg

Od 3. lipnja do 30. lipnja obavljena su 503 inspekcijska nadzora na području cijele Republike Hrvatske.

U sklopu koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke sezone 503 inspekcijskih nadzora obavili su inspektori dvanaest inspekcija Državnog inspektorata. Državni inspektorat, tradicionalno, izravno doprinosi uspješnoj realizaciji predsezone i sezone kroz obavljanje inspekcijskih nadzora u cilju zaštite javnog i javnozdravstvenog interesa ljudi, životinja, bilja, prirodnih bogatstava i okoliša.
U koordiniranim inspekcijskim nadzorima sudjeluju turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, veterinarski, građevinski, inspektori rada (u području radnih odnosa i zaštite na radu), vodopravni inspektori, inspektori zaštite prirode i zaštite okoliša te rudarska i inspekcija opreme pod tlakom.
„Sad već tradicionalno nadzori turističke sezone i predsezone obavljaju se koordinirano u suradnji više nadležnih inspekcija. Nadzori su planirani na osnovu analiza prošlogodišnjih rezultata te procjeni rizika. Ono što naglašavamo iz godine u godinu, je da je takozvani „rad na crno“ najskuplji oblik rada kojim se izravno nanosi šteta i radniku i gospodarstvu. Jednako tako, naglašavamo važnost zaštite svakog radnika tako da je osposobljen za rad na siguran način. Subjekte u poslovanju s hranom pozivam da se pridržavaju kontrole sigurnosti hrane i naravno higijenskog minimuma, a kad govorimo o pružanju usluge korištenja bazenskih sustava, naglašavamo važnost kontinuirane kontrole ispravnosti vode i provedbe dezinfekcije te propisno rukovanje i upotreba kemikalija, a sve u cilju zaštite zdravlja korisnika.“ rekao je glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić komentirajući ove koordinirane nadzore.
Od ukupnog broja obavljenih nadzora (503) u 245 inspekcijska nadzora nisu utvrđene povrede propisa, odnosno u 48,7 % inspekcijskih nadzora utvrđeno je poslovanje sukladno propisima. U 258 (51,3%) inspekcijskih nadzora utvrđeno je ukupno 465 raznih povreda propisa.
Sukladno ovlastima iz članka 73. Zakona o Državnom inspektoratu za 121 slučaj (26%) gdje je utvrđena povreda propisa inspektori su primijenili načelo oportuniteta odnosno omogućili su ispravak utvrđene nepravilnosti u zadanom roku.
Za preostali dio utvrđenih nepravilnosti inspektori su podnijeli nadležnim sudovima 11 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, donijeli su 40 prekršajnih naloga s tim da su u 26 slučaja prekršajnim nalogom oduzeli protupravno stečenu imovinsku korist te su naplatili 151 kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.
Najčešće povrede propisa koje su utvrdili turistički inspektori odnose se na nedostatke u ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta u pogledu uređenja i opreme objekata, a sanitarna inspekcija zabilježila je nekoliko slučajeva u kojima subjekti u poslovanju s hranom ne provode interne kontrole ispitivanjem mikrobiološke čistoće i uzorkovanja hrane te nemaju uspostavljenu sljedivost hrane životinjskog porijekla.
Inspekcija rada za nadzor u području radnih odnosa utvrdila je nekoliko slučajeva u kojima radnici nisu bili prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada te nekoliko slučajeva nezakonitog rada državljana trećih zemalja (stranaca). Istovremeno, najviše upravnih mjera koje je donijela inspekcija rada za nadzor u području zaštite na radu odnosile su se na privremeno udaljavanje s mjesta rada radnika za kojeg poslodavac nije predočio dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način te na zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme.
Tržišna inspekcija nadzorima je utvrdila obavljanje neregistrirane djelatnosti od strane fizičkih osoba kao i oglašavanje neregistrirane djelatnosti od strane fizičkih osoba, neisticanje maloprodajne cijene, a poljoprivredna inspekcija u pojedinim slučajevima utvrdila je kako hrana nije bila označena svim propisanim podacima (nedostajao je popis sastojaka). Nepravilnosti koje je utvrdila inspekcija zaštite okoliša su se odnosile na ne vođenje propisane dokumentacije o otpadu odnosno očevidnika o nastanku i tijeku otpada.
Koordinirani inspekcijski nadzori nastavljaju se i nadalje na području cijele Republike Hrvatske te će trajati do 31. kolovoza 2024. godine.

Izjava dr.sc. Andrija Mikulić, glavni držani inspektor
 

Stranica