U svibnju tržišni inspektori Državnog inspektorata provodili ciljane nadzore pružatelja usluga popravka i održavanja opreme i uređaja

Slika /slike/POPRAVKA I ODRŽAVANJA OPREME I UREĐAJA.jpg

Od ukupno 179 nadziranih pružatelja usluga popravka i održavanja 53 ih je počinilo neku od povreda nadziranih propisa, a koji su se ponajviše odnosili na neispostavljanje ponude za izvršene usluge vrijednosti iznad 500,00 kuna s opisom radova, odnosno radnog naloga

Tržišni inspektori Državnog inspektorata u svibnju 2021. godine proveli su ciljane inspekcijske nadzore nad pružateljima usluga popravka i održavanja opreme i uređaja namijenjenih potrošačima (tzv. servisima za popravke i održavanje proizvoda), s naglaskom na obavljanje usluga popravka i održavanja koje se pružaju izvan usluga temeljem danog komercijalnog jamstva za ispravnost proizvoda.
Cilj nadzora je zaštita ekonomskih interesa potrošača pri korištenju usluga popravka i održavanja, kao i jačanje poštivanja navedenih obveza od strane pružatelja takvih usluga.
Poseban naglasak stavljen je na kontrolu poštivanja obveza od strane pružatelja usluga popravka i održavanja opreme i uređaja da pri obavljanju navedene djelatnosti ispostavljaju prethodne ponude za usluge popravka i/ili održavanja proizvoda ako je vrijednost takvih usluge veća od 500,00 kuna, a koja obveza proizlazi iz Zakona o zaštiti potrošača.
 
Naime, odredbom članka 12. stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14., 110/15. i 14/19.) propisana je obveza trgovca da za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500,00 kuna, potrošaču ispostavi ponudu na papiru ili nekom drugom, trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravaka, dok je stavkom 2. istog članka Zakona propisano da ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, trgovac je dužan postupiti u skladu s člankom 47. navedenog Zakona zatražiti izričiti pristanak potrošača za dodatne radove (pisanim putem).
 
U inspekcijskom nadzoru, kroz kontrole izdanih računa iznad 500,00 kuna za usluge popravka i/ili održavanja proizvoda, utvrđuje se prati li iste pripadajuća ponuda odnosno radni nalog.
Ujedno u nadzorima su se kontrolirale i druge obveze pružatelja usluga popravka i održavanja, kao što su isticanje cijena usluga, isticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora potrošača, uvjeti prodaje i dr.
 
Ukupno je provedeno 179 inspekcijskih nadzora pružatelja navedenih usluga, u kojima kod 126 (70.3%) pružatelja usluga nije utvrđeno kršenje, dok su kod 53 (29.7%) nadziranih pružatelja usluga popravka i održavanja utvrđeno kršenje kontroliranih odredbi Zakona o zaštiti potrošača.
Najčešća utvrđena povreda je upravo neispostavljanje ponude za izvršene usluge vrijednosti iznad 500,00 kuna s opisom radova odnosno radnog naloga, a koja je utvrđena u 23 slučaja odnosno 43% utvrđenih povreda odnosilo se na neispostavljanje ponude potrošačima za usluge koje su bile veće od 500,00 kuna. Ostale povrede odnosile su na neisticanje cijena, odnosno cjenika usluga, neisticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora potrošača, neisticanje uvjeta prodaje.
Utvrđeni prekršaji koji su otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja, zatim postupanjem po izvršnom rješenju ili postupanjem po naredbi po kojoj je nadzirana osoba ispunila preuzetu obvezu u roku za izvršenje obveze, tržišni inspektor nisu podnijeli optužni prijedlog niti izdali prekršajni nalog. Za sve ostale utvrđene prekršaje protiv počinitelja su poduzete zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.
 
Napominjemo ako potrošač smatra da su neka njihova prava zakinuta isto može prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.
 

Stranica