12. Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16 i 116/18), inspekcijske poslove iz područja rudarstva, energetike i opreme pod tlakom obavlja Državni inspektorat.

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području; rudarstva, odnosno istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova, gradnju i uporabu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštitu od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova; primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, gradnja i uporaba objekata i postrojenja, sanacija devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe i skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida; ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, proizvodnje, transporta, skladištenja, distribucije i opskrbe plinom, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području toplinarstva i plinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme koja je stavljena u uporabu u toplinarstvu i plinarstvu; uporabu opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi.

U Sektoru za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, ustrojene su slijedeće službe:
 
  • Služba nadzora u području rudarstva
  • Služba nadzora u području energetike
  • Služba nadzora u području opreme pod tlakom.
 
Poslova iz djelokruga Službi obavljaju samostalni izvršitelji u Sjedištu Državnog inspektorata i  Područnim uredima/ispostavama:
 
  • Područni ured Rijeka
  • Područni ured Osijek
  • Područni ured Varaždin
  • Područni ured Split
  • Područni ured Zagreb