17. Sektor za drugostupanjski upravni postupak

Sektor za drugostupanjski upravni postupak je unutarnja ustrojstvena jedinica Inspektorata koja rješava o žalbama protiv upravnih akata inspektora Inspektorata; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv rješenja Sektora za drugostupanjski upravni postupak i odgovore na žalbe protiv presuda upravnih sudova; izjavljuje pravne lijekove protiv presuda upravnih sudova u predmetima ovoga Sektora; zastupa Inspektorat pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Sektora; obavlja poslove unaprjeđenja rada i ujednačavanja postupaka inspektora na izradi upravnih akata; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat; prati primjenu propisa iz djelokruga Inspektorata; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, čiju primjenu nadzire Inspektorat; prati i analizira sudsku praksu Visokog upravnog suda i Suda Europske Unije; sudjeluje u izradi programa rada Inspektorata; sudjeluje u pripremi mišljenja i stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnim postupcima; vodi očevidnik o drugostupanjskim postupcima, upravnim sporovima i zaprimljenim presudama i sl.; radi obavljanja poslova Sektora surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata i s drugim javnopravnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se:
1.23.1. Služba za drugostupanjski upravni postupak – I
1.23.2. Služba za drugostupanjski upravni postupak – II.