3. Sektor za proračun i računovodstvene poslove

Sektor za proračun i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno propisanom te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, priprema i izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna za Inspektorat; obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice; prati i evidentira projekte financirane iz drugih izvora sredstava (fondova Europske unije); koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Inspektoratu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, evidentira poslovne događaje, priprema i izrađuje financijska i statistička izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za proračun i računovodstvene poslove ustrojavaju se:
1.3.1. Služba za proračun
1.3.2. Služba za računovodstvene poslove.