7. Sektor sanitarne inspekcije

Sektor sanitarne inspekcije obavlja inspekcijske nadzore odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, buke, kemikalija i biocidnih proizvoda te neionizirajućeg zračenja sa svrhom zaštite ljudskog zdravlja provedbom zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje:
 • sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
 • sigurnost i higijena hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane
 • GMO, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO te ograničena uporaba GMO-a
 • zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju
 • bazenske i kupališne vode
 • proizvodnja i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
 • ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
 • proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba opasnih kemikalija, biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda
 • nadzor u području gospodarenja otrovnim kemikalijama
 • zaštita od buke
 • zaštita od neionizirajućeg zračenja
 • nadzor u tijeku gradnje nad građevinama pod sanitarnim nadzorom
 • uvoz hrane u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i vode za ljudsku potrošnju radi prerade, dorade ili stavljanja na tržište
 • uvoz predmeta opće uporabe radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište
 • uvoz proizvoda koji sadrže GMO i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a u skladu s propisima kojima je uređen GMO
 • nadzor nad osobama, njihovim stvarima i prijevoznim sredstvima u prometu preko državne granice, a radi zaštite zdravlja ljudi od unošenja i širenja zaraznih bolesti
 • provođenje monitoringa ostataka pesticida i ostalih monitoringa vezanih uz službene kontrole u području sigurnosti hrane
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.


Kontakt e-mail: sanitarna.inspekcija@dirh.hr
Zahtjevi stranaka vezano uz ishođenje sprovodnica podnose se u mjesno nadležnim Uredima sanitarne inspekcije, kao i zahtjevi za izdavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta gradnje te potvrda na glavni projekt gradnje, ukoliko isti nisu obuhvaćeni sustavom eDozvola.
Zahtjevi stranaka sa područja Grada Zagreba, a vezano uz ishođenje sprovodnica, podnose se u Uredu Državnog inspektorata, Šubićeva 29, Zagreb.