Zaštita od neionizirajućeg zračenja

Mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja provode se u svrhu smanjivanja opasnosti na zdravlje osoba koje rukuju izvorima neionizirajućeg zračenja i osoba koje su izložene istome.

Inspekcijski nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja provodi sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, a isti su:
  • Visokofrekventni izvori elektromagnetskih polja (VF) - mobilna telefonija (antene - osnovne postaje pokretnih komunikacija), radari i TV i radio odašiljači;
  • Niskofrekventni izvori elektromagnetskih polja (NF) - trafostanice, podzemni i nadzemni električni kabeli i dalekovodi;
  • Sustavi koji proizvode električnu energiju - hidroelektrane i termoelektrane te novi alternativni sustavi, solarne elektrane i vjetroelektrane;
  • Izvori optičkih zračenja - solariji, IC uređaji i saune, UV lampe i laseri;
  • Ostali izvori neionizirajućih zračenja - uređaji za magnetnu rezonancu koji se koriste u medicini, te električni uređaji za magnetnu terapiju i dr.