Pravni izvori iz područja sanitarne inspekcije


Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/18, 117/21)
 
Sigurnost hrane
1. Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13, 14/14 i 115/18)
 
 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002)  Konsolidirana verzija na dan 26/05/2021
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2003 od 23. srpnja 2003. o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni (SL L 185, 24.7.2003) 1304/2003 
 • Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (SL L 379, 24.12.2004)  2230/2004
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 249, 20.9.2011) 931/2011
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima sljedivosti za klice i sjeme namijenjenih za proizvodnju klica (SL L 68, 12.3.2013. ) 208/2013 
 • Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000. ) u dijelu koji se odnosi na neobavezni sustav označavanja goveđeg mesa Konsolidirana verzija na dan 21/04/2021 
 • Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13.1.2005.) 37/2005 
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“  155/13)
 • Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje („Narodne novine“ broj 98/18)
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani („Narodne novine“ broj 38/08)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada („Narodne novine“ br. 26/13)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, br. 137/09 )
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, br. 35/07  i 76/12).
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“, br. 116/18 i 9/20)
 
2. Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ broj 52/21)
 
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ  (SL L 95, 7. 4. 2017.) Konsolidirana verzija na dan 28/01/2022
 • Provedbena odluka Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23. 12. 2011.) 2011/884
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (SL L 261, 14. 10. 2019.), (»Uredba o IMSOC-u«) Konsolidirana verzija na dan 01/12/2021
 • Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 101/22)
 • Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje (»Narodne novine«, broj 101/22)


3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ broj 83/22
 
 • Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) Konsolidirana verzija na dan 24/03/2021 
 • Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22. 12. 2005.) Konsolidirana verzija na dan 08/03/2020
 • Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13. 1. 2005) 37/2005
 • Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata koji proizvode klice sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12. 3. 2013.) 210/13 
 • Uredba Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenog 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (SL L 304, 21.11.2017.) 2017/2158
 • Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava („Narodne novine“ 68/15)
 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“ 123/19)
 • Pravilnik o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza („Narodne novine“, br. 42/13)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, br. 137/09 )
 
 
4. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“ broj 80/13, 115/18 i 32/20)
 
 • Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005.) Konsolidirana verzija na dan 14/02/2022
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“, br. 77/08)
 
5. Zakon o kontaminantima („Narodne novine“ broj 39/13 i 114/18)
 
 • Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13. 2. 1993.) Konsolidirana verzija na dan 07/08/2009
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20. 12. 2006.) 1881/2006
 • Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9. 3. 2006.) Konsolidirana verzija na dan 01/07/2014
 • Uredba Komisije (EU) 2017/644 оd 5. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 589/2014 (SL L 84, 23. 3. 2013.) 2017/644
 • Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (SL L 88, 29. 3. 2007.) Konsolidirana verzija na dan 19/05/2021
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani (SL L 364, 20. 12. 2006.) 1882/2006
 • Uredba Komisije (EU) 2015/705 od 30. travnja 2015. godine o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti analize za službenu kontrolu eruka kiseline u hrani te i stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ ( SL.L 113, 01.05.2015), sa svim izmjenama i dopunama 2015/705
 
 
6. Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima („Narodne novine“ broj  39/13 i 114/18)
 
 • Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (SL L 404, 30. 12. 2006.) Konsolidirana verzija na dan 13/12/2014
 • Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu (SL L 404, 30. 12. 2006.) Konsolidirana verzija na dan 08/04/2021
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća vezano za listu vitamina i minerala i njihovih kemijskih oblika koji se mogu dodati u hranu i dodatke prehrani (SL L 314, 1. 12. 2009.)  1170/2009
 • Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (SL L 136, 25. 05. 2012.) Konsolidirana verzija na dan 17/05/2021
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani (SL L 314, 01. 12. 2009.) 1170/2009
 • Uredba Komisije (EU) br. 1161/2011 od 14. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 u pogledu popisa mineralnih tvari koje se mogu dodavati hrani (SL L 296, 15.11.2011.) 1161/2011
 • Uredba Komisije (EU) br. 119/2014 оd 7. veljače 2014. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kromom obogaćenog kvasca koji se koristi za proizvodnju dodataka prehrani i kromovog (III) laktata trihidrata koji se dodaje hrani (SL L 39, 8.2.2014.) 119/2014 
 • Uredba Komisije (EU) 2017/1203 оd 5. srpnja 2017. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organskog silicija (monometilsilanetriol) i kalcij fosforil oligosaharida (POs-Ca®) koji se dodaju hrani i upotrebljavaju u proizvodnji dodataka prehrani (SL L 173, 6.7.2017.) 2017/1203
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama („Narodne novine“ 83/13  i 59/18)
 • Pravilnik o dodacima prehrani (NN 126/13)
 • Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN 160/13)
  
7. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima („Narodne novine“ broj 39/13, 114/18 i 36/22)
 
 • Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31. 12. 2008.) Konsolidirana verzija na dan 08/08/2021 
 • Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o specifikacijama prehrambenih aditiva iz Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 83, 22. 3. 2012.) Konsolidirana verzija na dan 03/08/2021 
 • Uredba (EU) br. 1332/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 83/417EEZ, Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31. 12. 2008.) Konsolidirana verzija na dan 03/12/2012
 • Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća 1601/91, Uredbe (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 i Direktiva 2000/13/EZ (SL L 354, 31. 12. 2008.)  Konsolidirana verzija na dan 24/11/2021
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o usvajanju popisa aromatičnih tvari propisani Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskoga parlamenta i Vijeća, unoseći ga u Prilog I. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća i ukidanje Uredbe (EZ) br. 1565/2000 i Odluka 1999/217/EZ (SL L 267, 2. 10. 2012.) 872/2012
 • Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se koriste ili se namjeravaju koristiti u ili na hrani (SL L 309, 26. 11. 2003.) Konsolidirana verzija na dan 27/03/2021
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije (SL L 333, 12.12.2013.) 1321/2013
 •  Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje („Narodne novine“, br. 98/18)
 
8. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“ broj 69/17 i 114/18)
 
 • Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29. 6. 2013.) Konsolidirana verzija na dan 28/04/2021
 • Delegirana uredbe Komisije (EU) 2016/127 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (SL L 25, 2. 2. 2016.). Konsolidirana verzija na dan 15/07/2021
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (SL L 25, 2. 2. 2016.) Konsolidirana verzija na dan 15/07/2021
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/1798 оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (SL L 259, 7.10.2017.) 2017/1798
 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu („Narodne novine“, br. 126/13)
 
9. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2015/2283  Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. godine o novoj hrani („Narodne novine“ broj 15/18114/18)
 
 • Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11. 12. 2015.) Konsolidirana verzija na dan 27/03/2021
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017.) Konsolidirana verzija na dan 03/03/2022
  
10. Zakon o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“ broj 126/19)
 
 • Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) Konsolidirana verzija na dan 27/03/2021
 • Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ, (SL L 268, 18. 10. 2003.) Konsolidirana verzija na dan 26/07/2019 
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (SL L 95, 7. 4. 2017.). Konsolidirana verzija na dan 28/01/2022
 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu („Narodne novine“ broj 84/06)
 
11. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ („Narodne novine“ broj 18/1347/14114/18)
 
 • Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003.) Konsolidirana verzija na dan 27/03/2021
 • Uredba (EZ) br. 1830/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama, kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (SL L 268, 18. 10. 2003.) Konsolidirana verzija na dan 26/07/2019
 
12. Zakon o informiranju potrošača o hrani "Narodne novine" broj 56/1314/1456/1632/19)
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani („Narodne novine“, br. 144/1464/20144/20)
Kemikalije i biocidni proizvodi
1. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“, br. 18/13, 115/18 , 37/20)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 99/13, 157/13, 122/14 i 147/21)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina („Narodne novine“, br. 91/13, 147/21)
 • Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 147/21)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika („Narodne novine“, br. 99/13,  157/13, 147/21)
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama („Narodne novine“, br. 73/09)
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse („Narodne novine“, br. 61/12)
 • Nacionalna strategija kemijske sigurnosti („Narodne novine“, br. 143/2008)
 
2. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („Narodne novine“, br. 53/08, 18/13, 115/18)
 • Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006)  Konsolidirana verzija na dan 01/03/2022 
 • Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 107, 17.4.2008) Konsolidirana verzija na dan 21/06/2021
 
3. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/06 („Narodne novine“, br. 50/12, 18/13, 115/18, 127/19)
 • Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća оd 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006  – u daljnjem tekstu Uredba  (EZ) br. 1272/2008 (SL L 353, 31.12.2008) Konsolidirana verzija na dan 01/03/2022
 • Uredba Komisije (EU) br. 440/2010 od 21. svibnja 2010. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 126, 22.5.2010) 440/210
 
4. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija („Narodne novine“, br. 41/14 i 115/18)  
5. Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 4/07)
 
6. Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, br. 8/17)
 • Uredba (EU) br. 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (SL L 137,  24.5.2017) 2017/852
 
7. Zakon o provedbi Uredbe 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Narodne novine“ br.  54/20)
 • Uredba (EZ) br. 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ( preinaka) (SL L 169, 25.06-2019)  Konsolidirana verzija na dan 15/03/2021
 
8. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14, 115/18, 62/20)
 • Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012)  Konsolidirana verzija na dan 15/04/2022 
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014)  Konsolidirana verzija na dan 30/03/2019
 
9. Zakon o biocidnim pripravcima (Narodne novine, br. 63/0735/08, 56/10.) – prestao važiti s 1.9.2013., osim čl. 7. st. 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, čl. 23., čl. 65. i 65.a
 • Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda („Narodne novine“, br. 55/14)
 • Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište („Narodne novine“, br. 55/14)
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima („Narodne novine“, br. 5/14).
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište („Narodne novine“, br. 15/16)
 
VAŽNE POVEZNICE
 1. https://echa.europa.eu/hr/information-on-chemicals
 2. popis odobrenih aktivnih tvari Unije s navodom Direktive/ Uredbe o uključivanju naveden je na poveznici Ministarstva zdravstva:
https://zdravlje.gov.hr/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/biocidni-pripravci-1786/podnosenje-zahtjeva-sukladno-uredbi-528-2012-eu-bpr-1864/1864 ;
 1. registar biocidnih proizvoda MIZ
https://zdravlje.gov.hr/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/biocidni-pripravci-1786/upis-biocidnih-pripravaka-u-registar-1862/1862
 1. informacije o biocidnim proizvodima
https://echa.europa.eu/hr/information-on-chemicals/biocidal-products
 1. popis odluka o neuvrštavanju aktivnih tvari
https://zdravstvo.gov.hr/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/biocidni-pripravci-1786/propisi-2536/europski-propisi-uredbe-odluke-2538/odluke-europske-komisije-o-neuvrstavanju-aktivnih-tvari-2541/2541
 
Prekursori eksploziva
1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 („Narodne novine“, br. 34/21)
 
 • Uredba (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (SL L 186, 11.7.2019) Konsolidirana verzija na dan 11/07/2019 
Predmeti opće uporabe
1. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14, 114/18, 53/22)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje („Narodne novine“, br. 125/09, 23/13, 90/13)
 • Pravilnik o sigurnosti igračaka („Narodne novine“, br. 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, 60/19, 48/21)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 80/18)
 • Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili u prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela– ostaje na snazi u dijelu predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 46/94)
 • Pravilnik o provođenju sustavnog praćenja zdravstvene ispravnosti odnosno sukladnosti predmeta opće uporabe („Narodne novine“, br. 29/21)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/867 оd 28. svibnja 2021. o usklađenim normama za igračke izrađenima za potrebe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. L 190, 31.5.2021) – 2021/867
 
2. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 25/13, 41/14, 114/18)   
3. Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 52/21)
 • Uredba (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ( SL.L. 095 7.4.2017, 1) Konsolidirana verzija na dan 28/01/2022
 • Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (SL L 384, 29.12.2006) Konsolidirana verzija na dan 17/04/2008
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 302, 19.11.2005) 1895/2005
 • Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 135, 30.5.2009450/2009 
 • Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom te o izmjeni uredbe (EZ) br. 2023/2006 (SL L 86, 28.3.2008) Konsolidirana verzija na dan 26/10/2015 
 • Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011Konsolidirana verzija na dan 23/09/2020
 • Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Kong Konga, Kina (SL L 77, 23.3.2011) 284/2011
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom („Narodne novine“, br. 03/14, 47/17)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 125/09, 31/11, 39/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 62/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 62/13)
 

4. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima („Narodne novine“, br. 34/12, 25/13, 114/18)

 
5. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima („Narodne novine“, br. 18/13, 115/18)
Na organizaciju i provedbu nadzora nad tržištem na odgovarajući način primjenjuju se odredbe:
 • Uredbe (EZ) 2019/1020  Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i Uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EZ) br. 305/2011, (SL L 169, 25.6.2019) - u dijelu u kojem se primjenjuje na predmete opće uporabe 2019/1020
 • Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)  („Narodne novine“, br. 5/11, 120/14 i 39/19)
 • Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“, br. 55/10, 90/10, 109/14, 23/19)
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi – u dijelu koji se primjenjuje na igračke („Narodne novine“, br. 20/20, 87/20, 104/21 i 46/22)
 

VAŽNE POVEZNICE
Informacije o predmetima opće uporabe nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva:

a) informacije o kozmetičkim proizvodima
https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/predmeti-opce-uporabe-1358/kozmeticki-proizvodi-1832/1832

b) informacije o deterdžentima
https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/predmeti-opce-uporabe-1358/deterdzenti-1898/1898

c) informacije o igračkama
https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/predmeti-opce-uporabe-1358/igracke-1905/1905

d) informacije o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/predmeti-opce-uporabe-1358/materijali-i-predmeti-koji-dolaze-u-neposredan-dodir-s-hranom-1929/1929
 
Gospodarenje otrovnim kemikalijama


1. Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („Narodne novine”, br. 127/13)
 
 • Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („Narodne novine“ br. 34/14)
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („Narodne novine“, br. 4/95)
Zaštita od neionizirajućeg zračenja
1. Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10 , 114/18)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja („Narodne novine“, broj 3/20)
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/19)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 59/16)
Zaštita od buke
1. Zakon o  zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/21)
 • Pravilnik o djelatnostima  za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke („Narodne novine“, broj 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru („Narodne novine“, broj 156/08)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna  dopuštenih indikatora buke („Narodne novine“, broj 75/09, 60/16, 117/18)
Voda za ljudsku potrošnju
1. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj 125/17, 39/20)
 • Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti („Narodne novine“, broj 44/14)
 
2. Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19)
Prirodne mineralne, izvorske i stolne vode
1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
 • Uredba Komisije (EU) br. 115/2010  od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10. 2. 2010.)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama („Narodne novine“, broj 85/19, 52/22)
 • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 39/20)
  
2. Zakon o hrani („Narodne novine“, broj 81/13, 14/14, 115/18)

3. Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/21)
Duhanski i srodni proizvodi
1. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17, 114/18)
 • Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti („Narodne novine“, broj 39/09)
 
2. Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Narodne novine“, broj – MU 3/08 )
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“, broj  116/18, 9/20)
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 116/18, 9/20)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 116/18)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Narodne novine“, broj 116/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“, broj 116/18, 50/20)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Narodne novine“, broj 59/20)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, broj 137/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze („Narodne novine“, broj  23/94)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima („Narodne novine“, broj 23/94)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, broj 103/13, 144/20)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“, broj 35/07)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, broj 35/07, 76/12)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće („Narodne novine“, broj 23/94)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Narodne novine“, broj 85/12, 129/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize („Narodne novine“, broj 125/03)
 • Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 60/14, 28/20)
 • Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 128/11)
 • Odluka o objavi Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) („Narodne novine“, broj – MU br. 9/13
Uvoz hrane i predmeta opće uporabe
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660 Konsolidirana verzija 03.07.2022.

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 оd 5. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 322/2014 (SL L 3 od 06. siječnja 2016.) Konsolidirana verzija 14.11.2019. 

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/1158 оd 5. kolovoza 2020. o uvjetima koji uređuju uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (SL L 257 od 06. kolovoza 2020.)  2020/1158

 • Provedbena Odluka Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343 od 23. prosinca 2011.)

 • Konsolidirana verzija 04.07.2013.

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261 od 14. listopada 2019.). Konsolidirana verzija 01.12.2021.

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) Konsolidirana verzija 20.12.2021.

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) Konsolidirana verzija 01.01.2022.

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) Konsolidirana verzija 01.01.2022.

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2127 оd 10. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 91/496/EEZ, 97/78/EZ i 2000/29/EZ (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) 2019/2127

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2128 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju predloška službenog certifikata i pravila za izdavanje službenih certifikata za robu koja se isporučuje na plovila koja napuštaju Uniju i koja je namijenjena opskrbi brodova ili potrošnji od strane posade i putnika ili vojnoj bazi NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) 2019/2128

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2130 оd 25. studenoga 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o postupcima koje je potrebno provesti tijekom i nakon provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama (SL L 321 od 12. prosinca 2019.) 2019/2130

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1012 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (SL L 165 od 21. lipnja 2019.) 2019/1012

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013 оd 16. travnja 2019. o prethodnoj obavijesti o pošiljkama određenih kategorija životinja i robe koje ulaze u Uniju (SL L 165 od 21. lipnja 2019.) 2019/1013

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (SL L 165 od 21. lipnja 2019.) 2019/1014

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/625 оd 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131 od 17. svibnja 2019.) 2019/625

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/628 od 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih predložaka certifikata (SL L 131 od 17. svibnja 2019.) Konsolidirana verzija 17.05.2019.