Prekursori eksploziva

PREKURSORI EKSPLOZIVA
 
U skladu s člankom 9. stavak 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU)  2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 („Narodne novine“ br. 34/21) Državni Inspektorat obavješćuje sve pravne i fizičke osobe da je 01. veljače 2021. stupila na snagu Uredba (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, a kojom se  uspostavljaju usklađena pravila o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva.

Cilj Uredbe je ograničiti dostupnost tih tvari i smjesa pojedinačnim korisnicima i osigurati odgovarajuće prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu opskrbe.
Ograničeni prekursori eksploziva ne smiju se stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) 2019/1148  i gore navedenog Zakona provode sanitarni inspektori i inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama Državnog inspektorata.

Nacionalna kontaktna točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa koje sadrže prekursore eksploziva je Ministarstvo unutarnjih poslova. Sumnjive transakcije ili značajniji nestanci ili krađe tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže koje uključuju tvari s popisa u prilozima I. i II. Uredbe, ili uključuju smjese ili tvari koje ih sadržavaju, prijavljuju se u roku od 24 sata nakon otkrivanja Nacionalnoj kontakt točki na prekursori@mup.hr, telefon: 01/3788-754 i fax: 01/3704 878.
Europska komisija donijela je smjernice o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148  koje možete pronaći ovdje.