Pravni propisi vezani uz područje građevinske inspekcije

Zakoni
 • Zakon o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj: 115/18)
  Vezani zakon:
 • Zakon o građevinskoj inspekciji(„Narodne novine“ broj 153/13)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“, broj: 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj:  86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Vezani akti: prostorni planovi državne, područne (regionalne) i lokalne razine

Naputci
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori („Narodne novine“, broj: 23/18, 115/18)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 40/15)
 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije („Narodne novine“ broj 46/20)


Pravilnici
 • Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom(„Narodne novine“ broj 116/19)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata​  („Narodne novine“ broj 84/19 članak 12.) - stupa na snagu 1. siječnja 2020.
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta („Narodne novine“ broj 116/19)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, broj: 78/13)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“, broj: 42/14)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)

Tehnički propisi
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“, broj: 17/17)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“, broj: 35/18, 104/19)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“, broj: 3/07, 76/07, 153/13)
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine“, broj: 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Uredbe
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“, broj: 37/14, 154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj: 115/15)
 • Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“; broj 131/12, 92/15)

Propisi koje primjenjuje građevinska inspekcija
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15, 118/18, 110/19)
 • ​Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“, broj: 84/11, 18/13, 22, 13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 110/18, 32/20)
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj: 19/98, 50/12, 89/17)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj: 112/18)
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj: 63/19)
 • Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 • Kazneni zakon (NN br. 125/11,144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18, 126/19)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“, broj: 111/14, 107/15, 20/17)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“, broj: 43/14)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“, broj: 46/18)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi („Narodne novine“, broj: 5/19)