Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 97/20 i  NN 119/20) uređeni su nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Inspektorata.