Pravni izvori vezani za područje veterinarskog nadzora i nadzora sigurnosti hrane

Pravni izvori vezani za područje veterinarske inspekcije:
 
 
 • Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti („Narodne novine“, broj 123/2022 i 38/2023)
 • Zakon o zdravlju životinja („Narodne novine“, broj 152/2022)
 • Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18)
 • Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13115/18 i 52/2021)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 83/2022)
 • Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/2013, 14/2014 i 115/2018),
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u)
 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/2021)
 • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“, broj 80/13 i 115/18)
 • Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18,  42/2020 i 52/2021))
 • Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja („Narodne novine“ broj 39/13 i 114/18)
 • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima („Narodne novine“ broj 39/13 i 114/18)
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima („Narodne novine“ broj 39/13 i 114/18)
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani („Narodne novine“ broj 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19)
 • Zakon o kontaminantima („Narodne novine“ broj 39/13 i 114/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/2021)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
 • Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/1561/15101/17 i 118/18)
 • Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/0876/09, 80/11121/1191/12, 143/1256/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“ 61/11 i 66/2019)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 125/1314/14, 92/14 i 32/19)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19)
 • Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini („Narodne novine“ broj 145/2021)
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/17 i 98/2019)
 • Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 84/08, 56/13, 15/15 i 32/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet („Narodne novine“ broj 94/13)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima („Narodne novine“, broj 126/2019)  
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani („Narodne novine“, broj 15/2018 i 114/2018
 
 
 
Pravni izvori vezani za područje granične veterinarske inspekcije:
 
 • Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti („Narodne novine“, broj 123/2022 i 38/2023)
 • Zakon o zdravlju životinja („Narodne novine“, broj 152/2022)
 • Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18)
 • Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13115/18 i 52/2021)
 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/2021)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09  i 110/2021)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13,  157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
 • Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15,  61/15, 101/17 i 118/18)
 • Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08,  76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“, broj 61/11 i 66/2019)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 125/13,  14/14, 92/14 i 32/19)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19)
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama („Narodne novine“, broj 94/13 i i 14/2019)
 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18 i 14/2019)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ („Narodne novine“, broj 18/13, 47/14 i 114/18)
 • Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18,  42/2020 i 52/2021)
 • Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama („Narodne novine“, broj 17/17)
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ
 • Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
 • Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/478 оd 14. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorija pošiljki koje podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2007 od 18. studenoga 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda te sijena i slame koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2126 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama određenih kategorija životinja i robe, mjerama koje je potrebno poduzeti nakon provedbe takvih kontrola te određenim kategorijama životinja i robe izuzetima od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/627 оd 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 оd 16. travnja 2019. o prethodnoj obavijesti o pošiljkama određenih kategorija životinja i robe koje ulaze u Uniju
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1012 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1081 оd 8. ožujka 2019. o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama
 • Provedbena Uredba (EU) 2019/2130 od 25. studenoga 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o postupcima koje je potrebno provesti tijekom i nakon provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2129 od 25. studenoga 2019. o utvrđivanju pravila za ujednačenu primjenu stopa učestalosti provjera identiteta i fizičkih provjera određenih pošiljaka životinja i robe koje ulaze u Uniju
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1873 od 7. studenoga 2019. o postupcima koje provode nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama radi koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2128 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju predloška službenog certifikata i pravila za izdavanje službenih certifikata za robu koja se isporučuje na plovila koja napuštaju Uniju i koja je namijenjena opskrbi brodova ili potrošnji od strane posade i putnika ili vojnoj bazi NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1602 оd 23. travnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1666 оd 24. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta za praćenje prijevoza pošiljaka određene robe od granične kontrolne postaje prispijeća do objekta u mjestu odredišta u Uniji te za praćenje njihova prispijeća u taj objekt
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2074 оd 23. rujna 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama pošiljaka određenih životinja i robe podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što im je zabranjen ulazak u treću zemlju
 • Delegirana Uredba Komisije  (EU) 2019/2124 od 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2127 оd 10. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 91/496/EEZ, 97/78/EZ i 2000/29/EZ
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/625 оd 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/626 оd 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/628 оd 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih predložaka certifikata
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u)
 • Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive
 • Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla)
 • Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
 • Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2098 оd 28. studenoga 2019. o privremenim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što im je zabranjen ulazak u treću zemlju
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660
 • Uredba Vijeća br.1/2005/EU od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, kojom se mijenjaju Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ te Uredba (EZ) br. 1255/97
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/466 оd 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19)