Pravni izvori vezani za područje radnih odnosa

 • Zakon o Državnom inspektoratu (NN br. 115/18117/2167/23 i 155/23)
 • Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/1798/19151/22 i 64/23 )
 • Zakon o strancima (NN br. 133/20, 114/22 i 151/22)
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18102/1984/21 i 119/22 )
 • Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada (NN br. 151/22)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/1398/19 i 33/23)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN br. 80/13 , 15/1826/21 i 46/22)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN br. 54/13)
 • Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (NN br. 128/20 i 114/22
 • Stečajni zakon (NN br. 71/15104/17 i 36/22)
 • Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 110/19)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 • Zakon o tržištu rada (NN br. 118/1832/2018/22 i 156/23)
 • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 115/18 i 34/21)
 • Zakon o obrtu (NN br. 143/13, 127/19 i 41/20), čl. 30.
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/1798/1984/21 i 156/23 )
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 48.f
 • Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21)
 • Zakon o volonterstvu (NN br. 58/0722/13 i 84/21)
 • Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 118/18 i 120/21)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08 i 112/12)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17)
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 85/08, 110/08-ispravak, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 i 85/22)
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 152/22)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/1325/18 i 69/22 )
 • Pomorski zakonik (NN br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), odredbe čl. 125.a, čl. 165. st. 6., čl. 176.a, čl. 176.b i čl. 1016.a
 • Zakon o osiguranju radničkih tražbina (NN br. 70/17 i 18/23)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/1540/1934/22114/22,18/23 i 130/23), čl. 618. i 630.
 • Ovršni zakon (NN br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20114/22 i 6/24
 • Zakon o europskim radničkim vijećima (NN br. 93/14 i 127/17)
 • Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (NN br. 93/14 i 26/15)
 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i europskoj zadruzi (SCE), (NN br. 93/14)
 • Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18126/1984/21114/22114/23 i 36/24)
 • Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN br. 151/03, 110/07, 45/11, 143/12, 114/22 i 114/23)
 • Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18 i 16/20)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 46/22)
 • Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku (NN br. 57/22 i 88/22)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN br. 119.20)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu (NN br. 117/21)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu (NN br. 122/22)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN br. 125/23)
 • Pravilnik o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi (NN br. 150/23)
 • Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi (NN br. 150/23)
 • Pravilnik o jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji rada (NN br. 8/24)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (NN br. 3/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (NN br. 28/19)
 • Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2024. (NN br. 153/23)
 • Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN br. 20/22 i 155/22)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (NN br. 144/21)
 • Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj (NN br. 62/21)
 • Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca (NN br. 21/24)
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19)
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 89/15, 94/16 i 109/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (NN br. 55/23
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 73/17)
 • Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 146/14)
 • Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN br. 32/15 i 13/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN br. 32/15 i 13/20)
 • Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 32/15, 109/19 i 13/20)
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN br. 70/10)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 32/15 i 39/15)
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN br.68/23
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 3/16 i 52/17)
 • Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN br. 3/16 i 109/19)
 • Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (NN br. 153/23)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN br. 98/18)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN br. 32/15)
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće (NN br. 89/15 i 52/17)
 • Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge (NN br. 89/15 i 52/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 75/18, 120/1837/20 i 145/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 145/20)
 • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 75/18)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18 i 145/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN br. 92/17 i 38/23)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (NN br. 92/17 i 38/23)
 • Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti (NN br. 37/16)
 • Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN br. 130/15 i 13/20)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (NN br. 109/23)
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (NN br. 115/15, 26/18, 49/18, 93/20, 104/20, 115/20, 93/22 i 115/22)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) - četvrte izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
  (od 25. rujna 2015.) - pete izmjene i dopune (NN br. 122/22)
 • Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - šeste izmjene i dopune (NN br. 94/23)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - šeste izmjene i dopune (NN br. 100/23)
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo - Pročišćeni tekst (NN br. 94/23)
 • Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst - NN br. 105/23)
 • Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune (NN br. 29/24)
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst - NN br. 29/24)
 • Ispravak Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune (NN br. 35/24)
 • Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN br. 50/22)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN br. 58/22)
 • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine (NN br. 55/23
 • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA (NN br. 67/23)
 • Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN br. 39/24)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (NN br. 49/24)
 • Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije (NN br. 5/24)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (NN br. 37/24)