Pravni izvori – fitosanitarna inspekcija

1. Pravni izvori u području biljnog zdravstva
 • Zakon o biljnom zdravstvu (NN br. 127/19)
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (NN br. 16/98 – Međunarodni ugovori)
 • Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (NN br. 9/99 – Međunarodni ugovori)
 • Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata (NN br. 30/21)
 • Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (NN br. 116/09, 25/11, 57/15, 107/17 i 118/18)
 • Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (NN br. 62/13)
  ***
  Uredba Komisije (EZ) br. 1756/2004 od 11. listopada 2004. o detaljnim uvjetima za potrebne dokaze i kriterijima za tip i razinu smanjivanja provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ (SL L br. 313/2004)
 • Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete (NN br. 139/10)
 • Uredba (EU) 2021/690 europskog parlamenta i vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi programa za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program jedinstvenog tržišta) i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014 i (EU) br. 652/2014 (SL L br. 153/2021)
 • Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje prstenaste truleži gomolja krumpira, koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (NN br. 119/06 i 89/08)
 • Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice, koju prouzrokuje bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (NN br. 119/06 i 89/08)
 • Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta (NN br. 80/13)
  ***
  Provedbena odluka Komisije od 29. studenoga 2011. o privremenom odobrenju državama članicama da poduzmu hitne mjere protiv širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. u pogledu Egipta (2011/787/EU) (SL L br. 319/2011)
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. (NN br. 72/06)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirovih cistolikih nematoda (NN br. 2/10)
 • Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematode (NN br. 87/06)
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) (NN br. 13/20)
  ***
  Provedbena odluka Komisije od 1. ožujka 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije (2012/138/EU) (SL L br. br. 64/2012)
  Izmjena i dopuna: 2014/356/EU (SL L br. 175/2014)
  Pročišćena verzija 14.6.2014.
 • Provedbena odluka Komisije od 9. lipnja 2015. u pogledu mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i njegova širenja unutar Unije (2015/893/EU) (SL L br. 146/2015)
 • Odluka Komisije od 19. rujna 2002. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice (2002/757/EZ) (SL L br. 252/2002)
  Izmjene i dopune:
  2004/426/EZ (SL L br. 189/2004), 2007/201/EZ (SL L br. 90/2007), 2013/782/EU (SL L br. 346/2013), 2016/1967/EU (SL L br. 303/2016)
  Pročišćena verzija: 10.11.2016.
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (NN br. 73/18)
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. (NN br. 29/08)
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp. (NN br. 80/13)
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar (NN br. 21/17)
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN br. 48/18 i 63/19)
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN br. 75/21)
 • Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja (NN br. 73/06)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (NN br. 100/07 i 45/17)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska (NN br. 50/08)
 • Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (NN br. 90/13, 140/13, 64/17 i 79/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske (NN br. 81/13, 141/13 i 2/15)
 • Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima (NN br. 96/09, 34/10 i 62/13)
 • Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje tog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ako potječu iz zaštićenog područja i premještaju se unutar njega (NN br. 100/09)
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (NN br. 111/20)
 • Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (Uredba o biljnom zdravstvu) (SL L br. 317/2016)
  Pročišćena verzija: 14.12.2019.
 • Provedbena odluka Komisije od 26. rujna 2012. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode) (2012/535/EU) (SL L br. 266/2012)
  Izmjene i dopune: 2015/226/EU (SL L br. 37/2015), 2017/427/EU (SL L br. 64/2017) i 2018/618 (SL L br. 102/2018)
  Pročišćena verzija: 23.4.2018.
 • Preporuka Komisije od 6. veljače 2014. o mjerama za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđena (2014/63/EU) (SL L br. 38/2014)
 • Provedbena odluka Komisije od 16. svibnja 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i njihovog širenja unutar Unije (2012/270/EU) (SL L br. 132/2012)
  Izmjene i dopune: 2014/679/EU (SL L br. 283/2014), 2016/1359/EU (SL L br. 215/2016) i 2018/5/EU (SL L br. 2/2018)
  Pročišćena verzija: 5.1.2018.
 • Provedbena odluka Komisije od 8. studenoga 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju roda Pomacea (Perry) i njegovog širenja unutar Unije (2012/697/EU) (SL L br. 311/2012)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 оd 14. kolovoza 2020. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 269/2020)
  Ispravak: (SL L br. 326/2020)

    Izmjena: (EU) 2021/1688 (SL L br. 332/2021)

    (EU) 2021/2130 (SL L br. 432/2021)
    Pročišćena verzija: 23.12.2021.
 

 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2374 od 15. prosinca 2017. kojom se utvrđuju uvjeti za premještanje, skladištenje i preradu određenih plodova i njihovih križanaca podrijetlom iz trećih zemalja radi sprječavanja unošenja u Uniju određenih štetnih organizama (EU) 2017/2374 (SL L br. 337/2017)
 • Provedbena odluka komisije (EU) 2018/1503 od 8. listopada 2018. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Aromia bungii (Faldermann) i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 254/2018)
 • Odluka Komisije od 2. veljače 1998. kojom se privremeno daje ovlaštenje državama članicama za poduzimanje hitnih mjera protiv širenja štetnog organizma Thrips palmi Karny u vezi s Tajlandom (98/109/EZ) (SL L br. 27/1998)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/715 od 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 125/2016)
  Izmjene i dopune: 2017/801 (SL L br. 120/2017), 2018/85 (SL L br. 16/2018) i 2019/449 (SL L br. 77/2019), (EU) 2021/682 (SL L br. 144/2021)
     Pročišćena verzija: 01.05.2021.
     
 
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/638 od 23. travnja 2018. o utvrđivanju hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju štetnog organizma Spodoptera frugiperda (Smith) i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 105/2018)
  Izmjene: 2019/1598 (SL L br. 248/2019) i 2021/869 (SL L br. 191/2021)
     Pročišćena verzija: 1.7.2021.

   
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1191 оd 11. kolovoza 2020. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa smeđe naboranosti ploda rajčice (ToBRFV) i njegova širenja unutar Unije te stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2019/1615 (SL L br. 262/2020)
     Izmjena: (EU) 2021/74 (SL L br. 27/2021)
     Pročišćena verzija: 30.01.2021.

     Izmjena: (EU) 2021/1809  (SL L br. 365/2021)

 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1739 оd 16. listopada 2019. o utvrđivanju hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa Rose Rosette i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 265/2019)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/758 оd 4. lipnja 2020. o mjerama koje Ujedinjena Kraljevina treba poduzeti u vezi s organizmima Xylella fastidiosa i Ceratocystis platani (SL L br. 179/2020)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/885 оd 26. lipnja 2020. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i njegova širenja unutar Unije (SL L br. 205/2020)
 • Odluka Komisije od 2. svibnja 1991. o priznavanju Australije kao zemlje nezaražene štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (91/261/EEZ) (SL L br. 126/1991)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2032 оd 26. studenoga 2019. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prethodno Gibberella circinata) i njegova širenja unutar Unije i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/433/EZ (SL L br. 313/2019)
 • Odluka Komisije od 22. lipnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva četinjača sušenog u komori podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i kojom se utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori. (93/423/EEZ) (SL L br. 195/1993)
 • Odluka Komisije od 22. lipnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju određena odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva četinjača sušenog u komori podrijetlom iz Kanade i utvrđuju indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori (93/422/EEZ) (SL L br. 195/1993)
 • Odluka Komisije od 2. lipnja 1993. kojom se državama članicama dopuštaju određena odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede toplinski tretiranog drva četinjača podrijetlom iz Kanade i utvrđuju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuju na toplinski tretirano drvo (93/365/EEZ) (SL L br. 151/1993)
 • Odluka Komisije od 28. svibnja 1993. kojom se zemljama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva roda Thuja L. podrijetlom iz SAD-a (93/359/EEZ) (SL L br. 148/1993)
 • Odluka Komisije od 28. svibnja 1993 kojom se državama članicama dopuštaju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 77/93/EEZ glede drva roda Thuja L. podrijetlom iz Kanade (93/360/EEZ) (SL L br. 148/1993)
 • Odluka Komisije od 21. siječnja 2005. o davanju privremenog ovlaštenja državama članicama da predvide odstupanja od nekih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu uvoza tla kontaminiranog pesticidima ili postojanim organskim onečišćujućim tvarima za potrebe dekontaminacije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2005) 92) (2005/51/EZ) (SL L br. 21/2005)
  Izmjene i dopune: 2007/156/EZ (SL L 68/2007), 2009/162/EZ (SL L 55/2009), 2012/102/EU (SL L 48/2012), (EU) 2017/487 (SL L 75/2017), (EU) 2019/1999 (SL L 310/2019)
  Pročišćena verzija: 2.12.2019.
 • Provedbena odluka Komisije od 18. prosinca 2013. o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (2013/780/EU) (SL L br. 346/2013)
  Izmjena:2016/2004/EU (SL L br. 308/2016)
  Pročišćena verzija: 16.11.2016.
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/179 od 4. veljače 2015. kojom se državama članicama dopušta odobravanje izuzeća od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u odnosu na drveni ambalažni materijal od četinjača (Coniferales) u obliku sanduka za streljivo podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država pod nadzorom Ministarstva obrane SAD-a (SL L br. 30/2015)
  Izmjena: (EU) 2017/2187 (SL L br. 309/2017)
  Pročišćena verzija: 24.11.2017.
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/918 оd 1. srpnja 2020. o utvrđivanju odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu zahtjevâ za unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Kanade ili prerađenog u Kanadi (SL L br. 209/2020)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1614 оd 26. rujna 2019. kojom se države članice ovlašćuju da odobre odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u odnosu na krumpire, osim za krumpire namijenjene sadnji, a koji potječu iz regija Akkar i Bekaa u Libanonu (SL L br. 250/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu zahtjeva za unos u Uniju drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama (SL L br. 221/2020)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1164 оd 6. kolovoza 2020. o privremenom odstupanju od određenih odredbi Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu mjera za sprečavanje unošenja u Uniju i širenja unutar Unije štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država (SL L br. 258/2020)
 • Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L br. 114/2002)
 • Odluka br. 1/2015 Zajedničkog odbora za poljoprivredu od 19. studenoga 2015. o izmjeni dodataka 1., 2. i 4. Prilogu 4. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima [2017/169] (SL L br. 27/2017)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 od 13. prosinca 2017. o utvrđivanju specifikacija formata biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije i biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega (SL L br. 331/2017)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju posebnih pravila u vezi s postupkom koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L br. 323/2018)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe (SL L br. 323/2018)
  Izmjene:
  (EU) 2019/2072 (SL L 319/2018), (EU) 2020/1214 (SL L br. 275/2020), (EU) 2020/1361 (SL L 317/2020), (EU) 2021/419 (SL L br. 83/2021), (EU) 2021/1936 (SL L 396/2021)
     Pročišćena verzija: 13.11.2021.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 оd 13. ožujka 2019. o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeni (SL L br. 137/2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje (SL L br. 137/2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 оd 1. kolovoza 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama (SL L br. 260/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L br. 319/2019)
  Izmjene:
  (EU) 2020/1199 (SL L 267/2020), (EU) 2020/1292 (SL L 302/2020) (EU) 2020/1825 (SL L br. 406/2020),(EU) 2020/2210 (SL L br. 438/2020), (EU) 2020/2211 (SL L br. 438/2020) i  (EU) 2021/759 (SL L 162/2021)
      Pročišćena verzija: 16.12.2021.
      Izmjena:
      (EU) 2021/2285 (SL L 458/2021)

 
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2148 оd 13. prosinca 2019. o posebnim pravilima o puštanju bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz karantenskih stanica i prostora za izolaciju u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L br. 325/2019)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/178 оd 31. siječnja 2020. o prezentiranju informacija o zabranama u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća putnicima koji stižu iz trećih zemalja i korisnicima poštanskih usluga te klijentima određenih specijaliziranih subjekata (SL L br. 37/2020)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1770 od 26. studenoga 2020. o tipovima i vrstama bilja za sadnju koji nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu koda sljedivosti za biljne putovnice na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 92/105/EEZ (SL L br. 398/2020)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 оd 21. kolovoza 2020. o fitosanitarnim mjerama za unos u Uniju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji su uklonjeni iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 (SL L br. 275/2020)
  Izmjena:
  (EU) 2020/1362 (SL L br. 317/2020) i (EU) 2021/419 (SL L br. 83/2021)
        (EU) 2021/1936 (SL L 396/2021)
        Pročišćena verzija: 13.11.2021.
 
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1292 оd 15. rujna 2020. o mjerama za sprečavanje ulaska u Uniju štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire iz Ukrajine i o izmjeni Priloga XI. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 (SL L br. 302/2020)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/127 оd 3. veljače 2021. o utvrđivanju zahtjeva za unos na područje Unije drvenog materijala za pakiranje za prijevoz određenih proizvoda podrijetlom iz određenih trećih zemalja i za provjere zdravstvenog stanja bilja na tom materijalu te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2018/1137 (SL L br. 40/2021)
 
2. Pravni izvori u području službenih kontrola bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta
 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN br. 52/21)
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L br. br. 95/2017),
  Ispravak:
  SL L 137/2017.
  Izmjena i dopuna:
  (EU) 2019/478 (SL L 82/2019), EU) 2019/2127 (SL L 321/2019)
  Pročišćena verzija 14.12.2019
 • Provedbena uredba komisije (EU) 2019/66 оd 16. siječnja 2019. o pravilima o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako bi se provjerila usklađenost s pravilima Unije o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje primjenjivima na tu robu (SL L br. 15/2019
  Izmjena:
  (EU) 2020/887 (SL L br. 205/2020)
  Pročišćena verzija 19.7.2020
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 оd 7. veljače 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje (SL L br. 105/2018)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/530 оd 27. ožujka 2019. o imenovanju referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje za kukce i crve, obliće, bakterije, gljive i algašice, viruse, viroide i fitoplazme (SL L br. 88/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L br. 124/2019)
      Ispravak: (SL L br. 65/2021)
      Pročišćena verzija
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (SL L br. 165/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 оd 16. travnja 2019. o prethodnoj obavijesti o pošiljkama određenih kategorija životinja i robe koje ulaze u Uniju (SL L br. 165/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (SL L br. 165/2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 оd 23. travnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta (SL L br. 250/2019)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u) (SL L br. 261/2019)
  Ispravak: (SL L br. 303/2019)                                                                                                    
      Izmjena:
     (EU) 2021/547 (SL L br. 109/2021)
      Pročišćena verzija: 21.04.2021.
 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2074 оd 23. rujna 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama pošiljaka određenih životinja i robe podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što im je zabranjen ulazak u treću zemlju (SL L br. 316/2019
     Izmjena:
     (EU) 2021/2089 (SL L br. 427/2021)
    Pročišćena verzija: 20.12.2021.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (SL L br. 321/2019)

     Izmjena:
     (EU) 2021/2089 (SL L br. 427/2021)
     Pročišćena verzija: 20.12.2021.
 

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja (SL L br. 321/2019)
      Izmjena:
      (EU) 2021/2305 (SL L br. 461/2021)
 
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ (SL L br. 321/2019)
  Izmjena:
  (EU) 2020/2190, SL L br. 434/2020
      Pročišćena verzija 01.01.2021.
      Izmjena:
    (EU) 2021/2305 (SL L br. 461/2021)
 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2125 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/ 625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o provedbi posebnih službenih kontrola drvene ambalaže, obavijesti o određenim pošiljkama i mjerama koje treba poduzeti u slučajevima neusklađenosti (SL L br. 321/2019)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2127 оd 10. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/ 625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 91/496/EEZ, 97/78/EZ i 2000/29/EZ (SL L br. 321/2019)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2130 оd 25. studenoga 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o postupcima koje je potrebno provesti tijekom i nakon provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama (SL L br. 321/2019)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1550 оd 23. listopada 2020. o utvrđivanju višegodišnjeg programa kontrola za razdoblje 2021.–2025. koje trebaju provoditi stručnjaci Komisije u državama članicama radi verifikacije primjene propisa Unije o poljoprivredno-prehrambenom lancu (SL L br. 354/2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1353 оd 17. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slučajeva i uvjeta u kojima nadležna tijela mogu odrediti službene laboratorije koji ne ispunjavaju uvjete u vezi sa svim metodama koje upotrebljavaju za službene kontrole ili druge službene aktivnosti (SL L br. 291/2021)


 
3. Pravni izvori u području uvoza sjemena, sadnog materijala i priznavanja sorata poljoprivrednog bilja
 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 110/21)
 • Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN br. 111/18)
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (NN br. 8/22)
 • Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala (NN br. 126/07 i 24/17)
 • Provedbena direktiva Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L br. 41/2020)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (NN br. 72/07 i 25/17)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (NN br. 126/07, 20/13, 123/16 i 46/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (NN br. 129/07, 78/10, 31/13, 23/17,112/18 i 47/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14, 36/15, 84/16 i 55/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (NN, br. 129/07, 103/15, 23/17 i 56/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN br. 83/09, 31/13, 61/16, 111/18 i 47/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (NN br. 61/14)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena (NN br. 99/08)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (NN br. 133/06, 67/10, 30/11 i 77/13)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (NN br. 129/07, 2/09, 135/09 i 82/18)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (NN br. 9/17 i 39/20)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (NN br. 105/10, 40/14, 84/16 i 62/20)
 • Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta 
 • Zajednički katalog sorata povrtnih vrsta 
 
4. Pravni izvori u području uvoza šumskog reprodukcijskog materijala
 • Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)
 • Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi (NN br. 91/0921/17 i 19/21)
 • Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti (NN br. 60/13 i 46/15)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave (NN br. 91/09)
 • Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal (NN br. 60/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (NN br. 4/11, 58/11 i 21/17)
 • Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (NN br. 17/20)
 • Popis šumskih svojti (NN br. 4/11)
 
5. Pravni izvori u području uvoza genetski modificiranog biljnog reprodukcijskog materijala
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN, br. 126/19)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN, br. 81/13)
 
6. Pravni izvori u području kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 • Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/1842/20127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21)
 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (NN br. 69/17 i 79/17)
 • Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN br. 111/14 i 21/17)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L br. 157/2011  - pročišćena verzija 15.11.2021.)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (SL L br. 336/2011- pročišćena verzija 28.7.2017.)
 • Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L br. 347/2013- pročišćena verzija 29.12.2020.)

     Izmjena: Uredba (EU) 2021/2117 (SL L br. 435/2021)

     

7. Pravni izvori u području sprječavanja unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta
 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN, br. 15/18 i 14/19)
 • Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN, br. 17/17)
 • Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L br. 317/2014)
  Dopunjena Delegiranom uredbom (EU) 2018/968 (SL L br. 174/2018)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L br. 189/2016)
  Izmjene i dopune:
  (EU) 2017/1263 (SL L br. 182/2017), (EU) 2019/1262 (SL L br. 199/2019)

8. Pravni izvori u području prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (NN br. 12/99 – Međunarodni ugovori)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN br. 94/13 i 14/19)
 • Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (NN br. 5/00 – Međunarodni ugovori)
 • Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN br. 99/09)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L br. 248/2019)
 • Uredba Komisije (EU) 2021/2280 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L br. 473/2021)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 u pogledu dodavanja novog izvornog koda za biljke iz potpomognute proizvodnje i s tim povezanih promjena (SL L br. 473/2021)