Dostavljanje prethodne obavijesti osoblju granične kontrolne postaje o planiranom prispijeću pošiljaka životinja i roba životinjskog podrijetla na granični prijelaz i predstavljanje pošiljaka za obavljanje službenih kontrola

Opće odredbe

Pošiljke životinja i roba životinjskog podrijetla koje se iz trećih zemalja, preko vanjskih granica Republike Hrvatske, unose na područje Europske unije moraju biti unaprijed najavljene ulaznoj graničnoj kontrolnoj postaji (u daljnjem tekstu: GKP) a nakon prispijeća pošiljaka na granični prijelaz predstavljene za obavljanje službenih kontrola na GKP.

Dostavljanje prethodne obavijesti o planiranom prispijeću pošiljaka životinja i roba životinjskog podrijetla na granični prijelaz

Kako bi se graničnim veterinarskim inspektorima na GKP omogućilo pravodobno i učinkovito obavljanje službenih kontrola, subjekti odgovorni za pošiljke su, u skladu s odredbama članka 56. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/625, obvezni,  unaprijed, prije fizičkog prispijeća pošiljaka životinja i roba životinjskog podrijetla na GKP, obavijestiti osoblje na GKP unosa u Uniju o planiranom prispijeću pošiljaka životinja i roba životinjskog podrijetla na GKP, ispunjavanjem i podnošenjem I. dijela Zajedničkog zdravstvenog dokumenta ( u daljnjem tekstu: ZZUD  u TRACES NT sustavu.
Odredbama članka 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2019/1013 određeno je da su subjekti odgovorni za pošiljke obvezni dostaviti osoblju GKP unosa u Uniju obavijest o planiranom dolasku  životinja i roba životinjskog podrijetla na granični prijelaz, najmanje  jedan radni dan ranije.  
U slučajevima kada prijevoz životinja i roba životinjskog podrijetla od mjesta otpreme do GKP unosa u Uniju traje kraće od 24 sata, može se dogoditi da subjekti odgovorni za pošiljke ne mogu ispuniti obvezu dostavljanja obavijesti osoblju GKP u skladu s propisanim minimalnim vremenskim razdobljem od jednog radnog dana budući da informacije potrebne za popunjavanje relevantnih dijelova ZZUD-a nisu dostupne u trenutku kad se životinje i roba životinjskog podrijetla utovaruju u prijevozna sredstva kojima se prevoze do GKP unosa u Uniju.
U takvim slučajevima Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/1013 dozvoljava subjektima odgovornim za pošiljke da obavijest o prispijeću pošiljaka dostave GKP unosa u Uniju najmanje četiri sata prije prispijeća pošiljaka na granični prijelaz

Posebnost vezane za subjekte odgovorne za pošiljke i operatere u pomorskim i zračnim lukama

Kako bi se osigurala učinkovita provedba službenih kontrola na GKP, odredbama članka 15. Uredbe (EU) br. 2017/625 propisana je obveza subjekata odgovornih za pošiljke da graničnoj veterinarskoj inspekciji na GKP dostave sve dostupne informacije o pošiljkama koje se unose u Uniju, u papirnatom ili elektroničkom obliku. U skladu s odredbama ovog članka subjekti odgovorni za pošiljke (uključujući pomorske agente, agente broda ili druge operatere u pomorskim i zračnim lukama) su obvezni dostaviti osoblju GKP brodske i zrakoplovne manifeste i druge dokumente koji prate životinje i robu životinjskog podrijetla  u prometu, kako bi se osiguralo da sve pošiljke koje se unose u Uniju budu podvrgnute službenim kontrolama na GKP.

Predstavljanje pošiljaka za obavljanje službenih kontrola osoblju GKP

Nakon što je pošiljka životinja ili roba prispjela na granični prijelaz, subjekt odgovoran za pošiljku je obvezan putem TRACES NT sustava predstaviti životinje i robe za obavljanje službenih kontrola na GKP. Prilikom predstavljanja pošiljke osoblju GKP unosa u Uniju za obavljanje službenih kontrola, subjekt odgovoran za pošiljku je obvezan provjeriti je li podaci navedeni u I. dio ZZUD-a s kojim je osoblje GKP unosa u Uniju prethodno obavijestio o planiranom prispijeću životinja i roba na granični prijelaz, odgovaraju podacima iz službenih certifikata, službenih potvrda i drugih dokumenata s kojim je pošiljka došla na granični prijelaz te koristeći se funkcionalnostima TRACES NT sustava izmijeniti podatke u I. dijelu ZZUD-a, ukoliko ne odgovaraju podacima navedenim u služenim certifikatima, službenim potvrdama i drugim dokumentima koji prate pošiljku.

Obveze subjekata koji obavljaju prijevoz životinja i roba, uključujući i subjekata odgovornih za pošiljke

Kako bi se osiguralo da sve pošiljke životinja i roba životinjskog podrijetla, podrijetlom iz trećih zemalja budu predstavljene za obavljanje službenih kontrola na GKP unosa u Uniju, subjekti uključujući i subjekte odgovorne za pošiljku i prijevoznike, su obvezni prilikom ulaska pošiljke i prijevoznog sredstva na područje graničnog prijelaza na kojoj se nalazi GKP unosa u Uniju obavijestiti službenike Carinske uprave da prevoze životinje ili robe koje podliježe službenim kontrolama na GKP unosa u Uniju, te podvrgnuti prijevozno sredstvo zajedno s životinjama ili robom koje se u njemu prevoze izmjeri ukupne mase.

Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne dostavi osoblju GKP ulaska u Uniju obavijest o planiranom prispijeću životinja i roba životinjskog podrijetla u gore navedenim vremenskim rokovima, to predstavlja postupanje protivno važećim nacionalnim propisima i propisima Unije te će granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzeti zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013). Ukoliko se kod pojedinih subjekata odgovornih za pošiljke ovakve nepravilnosti ponavljaju granični veterinarski inspektor će primijeniti postupke propisane u članku 66. Uredbe (EU) br. 2017/625  što znači da će, bez odgode, naložiti subjektu odgovornom za pošiljku da:
  1. uništi pošiljku; ili
  2. ponovno otpremi pošiljku izvan Unije u skladu s člankom 72. stavcima 1. i 2. Urede (EU) br. 2017/625,  ili
  3. pošiljku podvrgne posebnoj obradi u skladu s člankom 71. stavcima 1. i 2. Urede (EU) br. 2017/625  i prenamijeni za svrhu koja je drukčija od izvorno predviđene