EVIDENTIRANJE I VOĐENJE REGISTRA SUBJEKTA IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

EVIDENTIRANJE I VOĐENJE REGISTRA SUBJEKATA I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE
 1. Postupak evidentiranja subjekta i pripadajućih objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom
  1. 1  Postupak prilikom prvog evidentiranja subjekta i pripadajućeg objekta u poslovanju s hranom
  2. 2  Postupak za svako naknadno evidentiranje objekata
 2. Promjena podataka u registru
 3. Postojeći subjekti i objekti u registru
 4. Subjekti za koje je registracija obavezna
 5. Uvid u upisnik
 6. Izdavanje Izvadaka na zahtjev
 
 1. Postupak evidentiranja subjekta i pripadajućih objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom
 
Za postupak evidentiranja potrebne su vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, putem Nacionalnog Identifikacijskog i Autentifikacijskog Sustava (NIAS). Ukoliko odgovorna osoba subjekta u poslovanju s hranom nema vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, mora ovlastiti drugu osobu koja posjeduje vjerodajnice kako bi ista mogla provoditi postupak evidentiranja.


Podnošenje obavijesti za evidentiranje obavlja se isključivo elektroničkim putem, a internet stranici za podnošenje obavijesti i evidentiranje se pristupa putem slijedeće poveznice:

https://sissijavneusluge.dirh.hr/SISSI_JavneForme/


Napomena: stranici za podnošenje obavijesti NIJE MOGUĆE pristupiti putem preglednika Internet Explorer, nego je potrebno koristiti druge preglednike (npr. Chrome)
Nakon podnesene obavijesti na prijavljenu adresu elektronske pošte zaprima se potvrda o zaprimanju zahtjeva.


     1. 1 Postupak prilikom prvog evidentiranja subjekta i pripadajućeg objekta u poslovanju s hranom

Dokumentacija koja se prilaže prilikom prvog evidentiranja subjekta u poslovanju s hranom:


1. Dokaz da je subjekt u poslovanju s hranom u Republici Hrvatskoj registriran za obavljanje djelatnosti i upisan u odgovarajući registar:
 • za trgovačka društva - preslika izvatka iz sudskog registra sa upisanom djelatnosti i odgovornom osobom
 • za obrte – preslika upisa u obrtni registar
 • za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • za udruge – ispis iz registra udruga
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti – preslika rješenja na temelju koje se obavlja samostalna djelatnost
subjekt u poslovanju s hranom“ - fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva propisa o hrani,

objekt u poslovanju s hranom“ -  fizički objekt u kojem subjekt u poslovanju s hranom obavlja djelatnost s hranom


2. Ovjerena izjava o ovlaštenju osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom. Izjava se dostavlja isključivo u slučaju kada obavijest ne dostavlja odgovorna osoba subjekta u poslovanju s hranom.

Izjava o ovlaštenju.docx

3 . Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta. Preslika je obavezna samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine, a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19 i 98/19).        1. 2 Postupak za svako naknadno evidentiranje objekata

Dokumentacija koja se prilaže prilikom svakog idućeg evidentiranja pripadajućeg objekta postojećeg subjekta u poslovanju s hranom:  
 

1. Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta. Preslika je obavezna samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine, a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19, 32/20 i 42/20) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20).

Subjekti i objekti koji su prethodno ishodili Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo o registraciji subjekata i objekata i žele evidentirati novi objekt podnose dokumentaciju sukladno Postupku za svako naknadno evidentiranje objekata (1.2), a ukoliko obavijest ne dostavlja odgovorna osoba subjekta u poslovanju s hranom i ne postoji osoba koja ima pristup javnim formama za postupak evidentiranja subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom dužni su dostaviti i ovjerenu izjavu o ovlaštenju osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom.


Na temelju svake uredno podnesene obavijesti za evidentiranje subjekta i/ili objekta Državni inspektorat evidentira subjekte i objekte te ih upisuje u Registar subjekta iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Subjekt na prijavljenu adresu elektronske pošte zaprima potvrdu o evidentiranju i omogućuje mu se pristup registru.
Za sva dodatna pitanja možete postaviti upit putem e-maila evidentiranje.sanitarna@dirh.hr.

 
NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak evidentiranja subjekta u poslovanju s hranom.
Subjekti u poslovanju s hranom koji ne posjeduju objekt (npr. uvoznici kojima djelatnost skladištenja obavlja u objektu drugog subjekta u poslovanju s hranom), obavijest podnose samo za subjekt koji se upisuje u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

 
 1. Promjena podataka u registru
 
Subjekt u poslovanju s hranom pod nadležnošću sanitarne inspekcije obvezan je u svrhu ažuriranja registra redovito obavješćivati Državni inspektorat o svakoj bitnoj promjeni podataka iz Registra kao što su: promjena  djelatnosti, promjena adrese sjedišta subjekta, promjenu adrese objekta ako je na istoj lokaciji, ali se promijenio naziv ulice i /ili broj, promjenu naziva subjekta ili objekta te kontakt podataka, na način da potrebne informacije dostavi na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr.
Ukoliko se radi o promjeni lokacije objekta, potrebno je elektroničkim putem (putem javnih formi) podnijeti novu obavijest za evidentiranje objekta, te putem e-maila dostaviti obavijest o prestanku rada na staroj lokaciji.
 
Ukoliko u evidentiranom objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnijeti novi zahtjev za evidentiranjem elektroničkim putem (putem javnih formi), dok je stari subjekt dužan dostaviti putem e-maila obavijest o prestanku rada.
 
Subjekt u poslovanju s hranom pod nadležnošću sanitarne inspekcije obvezan je u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s hranom ili zatvaranju objekta, u roku 8 dana obavijestiti Državni inspektorat na način da subjekt dostavi putem e-maila obavijest za brisanje subjekta ili/i objekta u poslovanju s hranom.
Za ažuriranje promjena koje se odnose na ovlaštenu osobu koja ima pristup Registru subjekata u poslovanju s hranom, subjekti su dužni u roku od 8 dana, od dana nastanaka promjene, dostaviti putem e-maila ovjerenu izjavu za ovlaštenje osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom.

Ukoliko ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom želi ukinuti ovlaštenje osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom,  dostavljaju putem e-maila ovjerenu Izjavu o ukidanju ovlaštenja.

Izjava o ukidanju ovlaštenja.docx

Odgovorne osobe subjekata u poslovanju s hranom koje nemaju pristup Registru subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom, a žele pristup istome, dostavljaju pisani zahtjev putem e-maila da im se isto omogući.“
 
 1. Postojeći subjekti i objekti u registru
 
Subjekti i objekti koji su ishodili Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo o registraciji subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom, nisu dužni podnositi obavijest za evidentiranje subjekta u poslovanju s hranom, s pripadajućim objektima već se smatraju evidentiranim i upisani su u Registru subjekata i pripadajućih objekata koji je javno dostupan  na poveznici Pregled registra objekata u poslovanju s hranom (dirh.hr).

U slučaju da odgovorne osobe subjekata u poslovanju s hranom nemaju pristup javnoj formi za postupke evidentiranja subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom, a žele pristup istome, na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr dostavljaju pisani zahtjev da im se isto omogući. Za osobe koje nisu odgovorne osobe subjekata u poslovanju s hranom uz zahtjev se prilaže i ovjerena izjava o ovlaštenju osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom.

 
 1. Subjekti za koje je registracija obavezna
 
Evidentiranju u skladu s odredbama Zakona o (Narodne novine br. 52/21) podliježu subjekti u poslovanju s hranom, s pripadajućim objektima, koji u okviru svog poslovanja:
 1. obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i prometa hrane neživotinjskog porijekla i mješovite hrane, kao pravne osobe ili obrti
 2. obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnje i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 3. obavljaju djelatnost trgovine hranom, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelatnost trgovine i elektroničke trgovine
 4. obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanje jela, pića i napitaka sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, izuzev objekta koji pružaju usluge u domaćinstvu
 5. obavljaju usluge prehrane u objektima različitih gospodarskih djelatnosti u kojima se isključivo hrane zaposlenici tih objekata (restorani kolektivne prehrane) uz naplatu ili bez naplate usluge prehrane
 6. pružaju usluge prehrane u objektima zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih usluga;
 7. pružaju usluge prehrane (pripreme hrane i pružanje usluga prehrane)  koje pružaju obrti registrirani za obavljanje djelatnosti dadilje kada u  prostoru u kojem obavljaju tu djelatnost pružaju usluge korisnicima usluge dadilje sukladno posebnim propisima o dadiljama
 8. pružaju usluge prehrane u objektima socijalne skrbi, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih ustanova sukladno posebnim propisima o socijalnoj skrbi, kao pravne osobe i obrti 
 9. kao fizičke osobe pružaju usluge profesionalne djelatnosti prehrane u okviru smještaja u obiteljskom domu
 10. uvoze i prometuju hranom ne životinjskog podrijetla te hranom koja sadrži sastojke ne životinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla
 11. proizvode i stavljaju na tržište dodatke prehrani, bez obzira na podrijetlo, a sukladno podjeli nadležnosti iz članka 14. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine br. 52/21), su pod nadležnošću sanitarne inspekcije

Obvezi evidentiranja ne podliježu objekti koji:
 1. obavljaju prigodnu prodaju organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi, a koja uključuje pripremu i usluživanje hrane
 2. su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom
 3. na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike ministarstva nadležnog za poljoprivredu
 4. prodaju pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova.
 
 1. Uvid u upisnik
 
Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije je jedinstveni elektronički sustav u kojem se evidentiraju subjekti u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima i koji sadržava opće podatke o subjektima i objektima u poslovanju s hranom i sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije.
Registar subjekata i pripadajućih objekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije je djelomično javan i vidljiv na javnim formama središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije. Subjekti i objekti koji su evidentirani vidljivi su u Registru subjekata i pripadajućih objekata, na poveznici Pregled registra objekata u poslovanju s hranom (dirh.hr)      6. Izdavanje Izvadaka na zahtjev

Subjekti koji su već upisani u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom,  mogu zatražiti izdavanje Izvatka iz Registra na način da se dostavi pisani zahtjev za izdavanje Izvatka s točno navedenom svrhom/namjenom  na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr.